ตัวละครเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

 

                      

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาคและนางสาววิมลลักษณ์ ทองพยงค์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี