เผยแพร่ผลงาน เรื่อง สารและสมบัติของสาร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
หน่วยของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน นางธัญลักษณ์ ดำรงค์
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หน่วยของเล่น
ของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความมุ่งหมายเพื่อ
1) พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หน่วยของเล่นของใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) หาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสารหน่วยของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัติของสาร หน่วยของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 4) เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
หน่วยของเล่นของใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
จำนวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หน่วยของเล่นของใช้ จำนวน 9 ชุด ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 หมายความว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร หน่วยของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร หน่วยของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
3 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ ทั้งหมด 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) ระหว่าง .26 ถึง .63
และค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง .25 ถึง .75 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และ
แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าอัตราส่วนวิกฤต t เป็นรายข้อ
อยู่ระหว่าง 1.81 ถึง 3.70 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเ บนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และ t-test (Dependent Samples)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หน่วยของเล่นของใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.19/89.38
2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หน่วยของเล่นของใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.7548 ซึ่งมีความหมายว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
หน่วยของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำให้นักเรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.48
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัติของสาร หน่วยของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีเจตคติต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หน่วยของเล่นของใช้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์