บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

 

ชื่อเรื่อง  :   รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย  เขต  4

ผู้ประเมินโครงการ    :   นายถนอม  ปงใจ

ระยะเวลาที่ประเมิน :  16  พฤษภาคม  2552   ถึง  30  มีนาคม  2553


 

 การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้  ได้ดำเนินการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์ และใช้รูปแบบซิป(CIPP  Model) ในการประเมินคือ

เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้   เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้  และเพื่อประเมินผลผลิต และผลกระทบของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้

รวมประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 107 คนประกอบด้วยครูและบุคลากรจำนวน 9 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน  1  คนครูผู้สอน จำนวน 7  คน  นักการภารโรง จำนวน1 คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จำนวน 54  คน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้  ซึ่งเป็นการสุ่มโดยเจาะจงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จำนวน 35 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่     แบบสอบถามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้    แบบสอบถามความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้   แบบสอบถามความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของดำเนินงาน โครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้  สอบถามผลการปฏิบัติงานของครู เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้   แบบสอบถามเจตคติความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะของนักเรียน  การประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ใช้เครื่องมือ จำนวน4 ฉบับ คือ  แบบบันทึกข้อมูลการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน     แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรางวัลที่ครูได้รับ  แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรางวัลที่นักเรียนได้รับ  และแบบสรุปผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                    

ผลการประเมิน  พบว่า

1. ด้านบริบท   ผลการประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการพบว่า  โครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้มีความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

2. ด้านความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้าน  ขุนห้วยไคร้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แจกแจงรายองค์ประกอบดังนี้  ความพร้อมของปัจจัยนำเข้าด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     ความพร้อมของปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณโดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก  โดยมีแผนการใช้งบประมาณของโครงการอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด     ความพร้อมของปัจจัยนำเข้าด้านวัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมอยู่ในระดับมากซึ่งมีความคล่องตัวในการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด

ความพร้อมของปัจจัยนำเข้าด้านการบริหารจัดการมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก  

3.  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ได้จำแนกการประเมินผลการดำเนินการออกเป็นกระบวนการดำเนินการ  8  ด้านซึ่งปรากฏผลดังนี้   ผลการดำเนินการด้านกระบวนการดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     มีการสนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด    การดำเนินการด้านการพัฒนาหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     มีการสนับสนุนให้ครูร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับมาก    การดำเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีการสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด    การดำเนินการด้านการพัฒนาสื่อการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    การดำเนินการด้านการวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    การดำเนินการด้านการดำเนินงานพิเศษอื่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  มีการสนับสนุนให้ครูนำผลการดำเนินงานมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด

4.       

ด้านผลผลิตโครงการผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้จำแนกการประเมินผลการดำเนินการออกเป็น4  ด้านด้วยกัน  ซึ่งปรากฏผลการประเมินดังนี้   ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   ผลการดำเนินงานนิเทศภายในเพื่อพัฒนางานพิเศษอื่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    ผลการดำเนินงานนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    ผลการดำเนินงานด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ซึ่งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด  ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  คุณลักษณะของนักเรียนหลังการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    

ผลกระทบอันเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้  พบว่า โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนมากขึ้น  ครูได้รับการยกย่อง และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) และการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการทำให้เห็นถึงผลการพัฒนาอย่างชัดเจน

                   โดยสรุปจากการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้สามารถดำเนินโครงการและได้รับผลจากการดำเนินโครงการเป็นไปตามที่คาดหวังไว้

 

ข้อเสนอแนะ

1.          

       เมื่อทำการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแล้วผู้บริหารโรงเรียนควรนำเอาจุดแข็ง จุดอ่อนของโครงการทั้งที่เป็นสภาพบริบท  ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ  กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.          

การนิเทศทั้งระบบควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการนิเทศให้มากอีกทั้งผู้บริหารต้องพยายามกระตุ้นให้การนิเทศเป็นกิจกรรมที่บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญจึงจะทำให้การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมร่วมของทุกคนอย่างแท้จริง

3.          

 ควรพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศให้มีความทันสมัย  น่าสนใจ และครอบคลุมการนิเทศของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์