รายงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)เพื่อการเรียนรู้

ไพโรจน์  อิ่มโอษฐ.  (2553)  รายงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ            และการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร”. รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  3  ประการ คือ  1) เพื่อศึกษา

สภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร   2) เพื่อศึกษาความรู้ ความสามารถ และทักษะของครูผู้สอนและนักเรียน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ครูผู้สอน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร  ปีการศึกษา  2551  โดยเป็นครูผู้สอน  จำนวน  88  คน  นักเรียน  จำนวน  311  คน และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  311  คน  สถิติที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสัมประสิทธิ์แอลฟา  

ผลการศึกษาพบว่า 

1.  สภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ก่อนการพัฒนา มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

ในการจัดการเรียนการสอน  75  เครื่อง  หลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 185  เครื่อง  อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จากเดิมมีเครื่องพิมพ์และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียอย่างละ 1  เครื่อง  หลังการพัฒนา มีเครื่องพิมพ์เพิ่มขึ้นเป็น 13  เครื่อง และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียเพิ่มขึ้นเป็น 11 เครื่อง   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) เดิมมี  1  วง  เพิ่มขึ้น

เป็น 2  วง   ระบบสื่อสาร  เดิมใช้ระบบ  Dial-up  เปลี่ยนเป็นระบบ  ADSL ที่มีความเร็ว

ในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 1  ระบบ  จำนวน  2  วงจร  ความเร็ว  2  mbps  

2.  ครูผู้สอนและนักเรียน  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ในระดับมาก

3.  ครูผู้สอน  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์