รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ

ชื่อรายงาน  :  การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

ชื่อผู้จัดทำ  :  นางบุญมา  เฉยบัว  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1                 

การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  แหล่งข้อมูลได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  จำนวน 5 ท่านและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552  จำนวน 30 คนเป็นนักเรียนเก่ง จำนวน 10 คน  ปานกลาง จำนวน 10 คนและนักเรียนอ่อน จำนวน 10 คน  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 80/80  เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  แบบทดสอบ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละและค่าดัชนีความสอดคล้อง  ขั้นการทดลองใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มเป้าหมายได้จากการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  Random  Sampling)  โดยเลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร จากจำนวน 1 ห้องเรียนได้นักเรียนจำนวน 27 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  แบบแผน การทดลองครั้งนี้ใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน  (One  -  Group  Pretest-Postest  Desing)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  จำนวน 40  ข้อ  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 8 เล่ม    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละและการทดสอบ (t-test  Dependent) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรายงาน
1.  ผลการสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  จำนวน 30  คน  พบว่ามีประสิทธิภาพ  83.04/82.08  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80)
2.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X = 4.50)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินทุกรายการนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 5 รายการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak