20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

รูปภาพของ supatkul

คุณสมบัติเด็กและเยาวชนที่พึ่งประสงค์ 6 ประการ

  1. มีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในอาชีพและการดำรงชีวิตที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

  2. มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงและรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด

  3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จริยธรรม คุณธรรม และมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบตามวัย

  4. มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีศักดิ์ศรีและความภูมิใจในการทำงานสุจริต

  5. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  6. รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

เป้าหมายของวันเยาวชนที่สำคัญมี 3 ประการคือ
  1. เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 15-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
  2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยาการบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ และคุณธรรม
  3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผล

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเยาวชนแห่งชาติ
  1. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความสำคัญ หน้าที่ ของเยาวชนเพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเข้าใจ 
  2. ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจการเพื่อการกุศล กิจกรรมในชุมชน ฯลฯ

     เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จึงได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม รับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคง และเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหน และอนุรักษ์ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออม และประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัริตย์เป็นประมุข

     นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐแล้ว หน่วยงานภาคเอกชนทั่วไป ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนา และส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ เป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ และสถาบันที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการพัฒนาเยาวชนของชาติคือ สถาบันครอบครัว ซึ่งหากผู้ปกครองมีความเข้าใจเอาใจใส่ดู แลทะนุถนอมให้ความรักความอบอุ่นแก่เยาวชนที่อยู่ในความปกครองอย่างถูกต้อง แล้วก็จะมีส่วนเป็นอย่างมากในการที่ จะนำพาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ซึ่งจะนำพาและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 278 คน กำลังออนไลน์