เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูเพิ่มสุข ทานผดุง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนบทร้อยกรอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อผู้ศึกษา นางเพิ่มสุข ทานผดุง สถานที่ศึกษา โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี อำเภอห้วยราช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๒

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา

การอ่านและการเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๕ ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นระถมศึกษา

ปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี อำเภอห้วยราช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๒๗ คน โดยใช้ประชากรเป็น

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการทดสอบ t-test แบบ Dependent

ผลการศึกษา พบว่า

๑. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๙.๔๘/๘๗.๗๘

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนบทร้อยกรอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑

๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนบทร้อยกรอง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์