ผลงานวิชาการ นางกมลวรรณ คุ้มครองเล็ก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดประสบการณ์โครงงานศิลปะ สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมซอย 10 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางกมลวรรณ คุ้มครองเล็ก ครูชำนาญการ โรงเรียน โรงเรียนนิคมซอย 10 ปีที่พิมพ์ 2553 บทคัดย่อ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดประสบการณ์โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมซอย 10 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมซอย 10 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้ศึกษาได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาสอน 24 แผนการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนนิคมซอย 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล จำนวน 14 คนโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แผนการจัดประสบการณ์โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 24 แผนการจัดประสบการณ์ 2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนของแต่ละโครงงานศิลปะสร้างสรรค์  3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบ A (The Torrance test of creative thinking figural from A) ของ ทอร์แรนซ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏผลดังนี้ 1. การจัดประสบการณ์โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมซอย 10 มีประสิทธิภาพ 83.75 /80.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โครงงานศิลปะสร้างสรรค์พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์