การรับราชการทหาร

การรับราชการทหาร  กำหนดเวลาแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ชายไทยอายุย่างเข้า 18 ปี  ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในเดือนพฤศจิกายนของปีที่อายุ  ย่างเข้า 18 ปี  สถานที่แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินคือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ  ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ความสำคัญและประโยชน์ของการรับราชการทหาร
                       1. การรับราชการทหารมีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับประเทศ ทุกประเทศจะมีดินแดนซึ่งมีอาณาเขตแน่นอน และมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันรักษาดินแดนนั้นไว้ให้คงอยู่ตลอดไปและรอดพ้นจากการถูกศัตรูรุกราน ฉะนั้นจึงต้องมีกองทัพอันเข้มแข็งอันประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ เพื่อป้องกันรักษาอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทยไว้ตลอดไป ซึ่งการรุกรานของศัตรูภายนอกนั้น อาจมีวิธีการหลายอย่าง อาจจะใช้กำลังรุกรานโดยตรงหรือโดยทางอ้อมด้วยการแทรกแซง ยุยง บ่อนทำลายทางการเมือง ซึ่งก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์เหล่านั้นด้วยกลวิธีที่ต้องอาศัยความสามารถหลายด้าน นอกจากจะมีผู้ที่รับราชการทหารด้วยความสมัครใจ โดยสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศแล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้ชายไทยทุกคนเข้ารับราชการทหาร เพื่อที่จะได้รับการฝึกฝนอบรมยุทธวิธีต่างๆ เพื่อไว้ป้องกันรักษาประเทศชาติ เมื่อถึงคราวบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตจะได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ถึงแม้ว่าในสภาพบ้านเมืองจะเป็นปกติ สงบสุขทหารก็ยังมีส่วนช่วยเหลือในด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือราษฎร เช่น ช่วยพัฒนาด้านการก่อสร้างถนน การก่อสร้างอาคารสถานที การช่วยเหลือในด้านการศึกษา ด้านรักษาพยาบาล ในบางครั้งก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือและบริการประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
            2. การรับราชการทหารเป็นประโยชน์ต่อตนเอง คือ ได้รับการฝึกให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความกลาหาญ มีความอดทนต่อความยากลำบาก อันจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพื่อต่อสู้กับความยากลำบาก และจะทำให้เกิดความมานะพยายามไม่ท้อถอยต่ออุปสรรต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น ทำให้เป็นคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารี เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรักในหมู่คณะ รู้จักเสริมสร้างความสามัคคี การที่มีโอกาสได้เข้าไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั้น นอกจากจะได้มีโอกาสฝึกอบรมตามระเบียบของการรับราชาการทหารแล้ว บางคนยังได้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพของตนในภายหน้า เช่น งานก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว เมื่อไปสมัครทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานใดๆ ก็ตาม มักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษกว่าผู้ที่ไม่ได้ผ่านการรับราชการทหารสรุปสาระสำคัญ

                1. ชายที่มีสัญชาติไทยมีหน้าที่ต้องรับราชการทหารตามกฎหมาย
                2. ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 18 ในปี พ.ศ. ใด ต้องไปขึ้นบัญชีทหารกองเกินภายใน พ.ศ.นั้น
                3. ทหารกองเกินเมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 21 ต้องไปรับหมายเรียกตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
                4. บุคคลที่ได้รับการยกไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการ ได้แก่ พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพุทธศาสนาแห่งนิกายญวนหรือจีนที่มีสมณศักดิ์ คนพิการซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้ คนในบางท้องที่กระทรวงกลาโหมประกาศว่าไม่มีคุณวุฒิจะเป็นทหารได้
การเรี่ยไร  ผู้ทำการเรี่ยไร ต้องมีใบอนูญาตให้ทำการเรี่ยไรติดตัวและต้องออกใบรับให้ผู้บริจาค ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไรดังต่อไปนี้
(1) การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จำเลย เพื่อใช้ เป็นค่าปรับ เว้นแต่จะเป็นการ เรี่ยไรในระหว่างวงศ์ญาติของจำเลย
(2) การเรี่ยไรโดยกำหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดย คำนวณตามเกณฑ์ปริมาณ
สินค้า ผลประโยชน์หรือวัตถุอย่างอื่น
(3) การเรี่ยไร อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมทรามแก่ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(4) การเรี่ยไร อันอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงทาง สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
(5) การเรี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศ
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจำ

 

 

 

สร้างโดย: 
อ.ธานินทร์ พร้อมสุข และน.ส. อมรรัตน์ สมุทรประภูติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์