รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะโจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป. 1

บทคัดย่อ                 การจัดทำรายงานครั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้                1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะโจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึก          ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง                กลุ่มประชากร     เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนวัดบ้านด่าน อำเภอหัวไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 3   ปีการศึกษา 2550    นักเรียนจำนวน 23 คน  และในปีการศึกษา 2551 นักเรียนจำนวน 24 คน                กลุ่มตัวอย่าง     เป็นนักเรียนจำนวน  3    คน      โดยการสุ่มแบบเจาะจงจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านด่าน อำเภอหัวไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 3    ปีการศึกษา 2550    นักเรียนจำนวน 23 คน                 เครื่องมือที่สร้างได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะโจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน                สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    คือ     ค่าเฉลี่ย   ( x )   ค่าประสิทธิภาพ  E1 / E2   ค่า  IOC ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ค่า S.D. และ t-test                ผลการดำเนินการทดลอง                1. แบบฝึกเสริมทักษะโจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 /80     เล่ม 1   จำนวนไม่เกิน 20    ประสิทธิภาพ    84.08 /  84.58       เล่ม 2  จำนวนไม่เกิน 30 ประสิทธิภาพ  85.00 / 86.67   เล่ม 3 จำนวนไม่เกิน 40  มีประสิทธิภาพ  87.63/ 88.75                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โดย สารภี  สงดวง

โรงเรียนวัดบ้านด่าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์