นายสมโภชน์ เครื่องสนุก เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน

รูปภาพของ kroodoi_nan

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับ

                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประกิตติเวชศักดิ์  ปีการศึกษา 2552

ผู้ศึกษา            นายสมโภชน์ เครื่องสนุก

สถานศึกษา       โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาและการดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ โดยกลุ่มประชากรได้แก่ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จำนวน 42 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินแบบมาตรส่วนประมาณค่า(RatingScale) ร่วมกับแบบสอบถามปลายเปิด(Open ended)และแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple choice)แบบ 3 ตัวเลือก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)จากแบบสอบถามปลายเปิด(Openended)ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ

                      ผลการศึกษาและการดำเนินการในครั้งนี้พบว่า

                         1)หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 82.94/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

                         2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ42.62

                         3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์