รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด คุณธรรมนำชีวิต

บทคัดย่อ ชื่อรายงาน     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด คุณธรรมนำชีวิตชื่อผู้รายงาน     นางจุฑารัตน์  ศรีประเทือง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดหนองเบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคสวรรค์เขต 3  

                       การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าคือ 1)  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด คุณธรรมนำชีวิต  ให้มีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด คุณธรรมนำชีวิต  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด คุณธรรมนำชีวิต  และประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้  คือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเบน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552  จำนวน  15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด คุณธรรมนำชีวิต     จำนวน  9  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  จำนวน  40  ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน  ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ทางสถิติ t-test  แบบ Dependent  Samples                   ผลการศึกษาพบว่า                   1.  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด  คุณธรรมนำชีวิต  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  84.96/83.85  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ  80/80                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด คุณธรรมนำชีวิต  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05      3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชุด  คุณธรรมนำชีวิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์