รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพารา

<a href="http://image.ohozaa.com/show.php?id=65f77d301c9c997c72989543c8fbc92a" target="_blank"><img border="0" src="http://image.ohozaa.com/i/a84/drenu.jpg" /></a>

ชื่อเรื่อง                            รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพารา                                                     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1   โรงเรียนบ้านต้นปรงผู้รายงาน                         นางเรณู  จันทร์แย้มตำแหน่ง                          ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านต้นปรง            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต  2ปีที่ศึกษา                         2551  

บทคัดย่อ               การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนก่อนใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและหลังใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 โรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน  32  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ใช้ประกอบเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ข้อละ1 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลา 30 นาที ลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ค่าความยากง่าย (P) มีค่าระหว่าง 0.53 -0.66 ค่าอำนาจจำแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.33 – 0.66 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 แบบประเมินทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน (รายกลุ่ม/รายบุคคล) และแบบวัดเจตคติของนักเรียน ต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด  5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ แบบแผนการทดลองที่ใช้ คือ One Group  Pre-test  Post-test Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบค่าที (t – test dependent)                 ผลการศึกษาพบว่า                   1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  E1/E2 เท่ากับ  83.70 / 82.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนหลังใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                3. เจตคติของนักเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดอกไม้จากใบบางยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด   

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์