ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

                                                        ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
                                     ว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
                                                         (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
         เพื่อให้การฝึกอบรมเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่เด็กในวัยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ยิ่งขึ้นคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ.๒๕๐๗ จึงออกข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และ
วิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๙ ดังต่อไปนี้
   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘”
   ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นไป
   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามข้อ ๙๔ ถึงข้อ ๑๐๓ กับให้ยกเลิกหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามข้อ ๒๑๑ ถึงข้อ ๒๖๐ แห่งข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้ข้อความที่แนบท้ายข้อบังคับนี้แทน
   ข้อ ๔ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามข้อบังคับเดิมให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายนั้นต่อไป
                   

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๘


                                                          (ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย
                                                            (นายชวน หลีกภัย)
                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                              ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

                                    หน้าหลัก                                  หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สร้างโดย: 
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์