หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                           หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
                                                             พ.ศ. ๒๕๒๘
         ๑. การเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เด็กสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้เมื่อมีอายุ ๑๔-๑๘ ปี หรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา  เด็กที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะเคยเป็นลูกเสือหรือไม่เคยเป็นลูกเสือมาก่อนเลยก็ได้  โดยเฉพาะเด็กหญิงให้สมัครเป็นเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และในข้อบังคับนี้ทุกแห่งที่มีคำว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้หมายความรวมถึง เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ด้วย
         ๒. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่ ไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ๔-๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย  หมู่เป็นหน่วยในการจัดกิจกรรมทั้งปวงตามแนวที่คณะกรรมการดำเนินงานของกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่กำหนด ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจัดลูกเสือขึ้นเป็นชุดหรือหน่วยพิเศษได้กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่มีลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่ ๔ กองขึ้นไป อาจจัดเป็นกลุ่มหรือจะจัดเป็นกองในกลุ่มลูกเสือที่มีลูกเสือประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยก็ได้
         ๓. ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีผู้กำกับ ๑ คนเป็นหัวหน้า และมีรองผู้กำกับ ๑ คน หรือหลายคนเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
 ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     ๓.๑ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ผู้กำกับกลุ่มขึ้นไปหรือหัวหน้าสถานศึกษารับรองว่า
   ๓.๑.๑ เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี และมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีได้
   ๓.๑.๒ เป็นผู้มีศาสนา และปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
   ๓.๑.๓ เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐาน และไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   ๓.๑.๔ เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการของลูกเสือ ฝักใฝ่สนใจต่อการลูกเสือและสมัครใจจะดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ
     ๓.๒ ผู้กำกับมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปี รองผู้กำกับไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปี
     ๓.๓ เป็นผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย แต่ถ้ามิได้มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก่อน
     ๓.๔ ผู้กำกับต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นมาแล้วเป็นอย่างน้อย  ผู้กำกับเป็นผู้แต่งตั้งนายหมู่โดยหารือลูกเสือในหมู่นั้น ส่วนรองนายหมู่ ให้ผู้กำกับแต่งตั้งโดยหารือนายหมู่ของหมู่นั้น
     อนึ่ง ให้ผู้กำกับแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ ๑ คน และผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่ ๑-๓ โดยหารือนายหมู่ของกองนั้น เพื่อให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการดำเนินงานของกอง  การสอบวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกวิชาให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือสโมสรลูกเสือ เป็นผู้ดำเนินการสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการสอบ และเมื่อทำการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เครื่องหมายลูกเสือหลวง หรือเครื่องหมายวิชาพิเศษแล้ว ให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมายนั้นๆได้
         ๔. คณะกรรมการดำเนินงานของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  คณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย หัวหน้านายหมู่เป็นประธาน ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่เป็นรองประธาน และให้นายหมู่ รองนายหมู่ในกองนั้นเลือกกันเองเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น เลขานุการ  เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการกีฬา กรรมการนันทนาการ กรรมการกลาง ฯลฯ แล้วนำเสนอผู้กำกับพิจารณา
อนุมัติและสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ให้อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน ๑๒ เดือน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้านายหมู่ ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่ และกรรมการดำเนินงานของกองบ้าง แต่ในบางกรณี ที่ประชุมนายหมู่อาจเสนอให้ผู้กำกับพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก หรือจะให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่บางตำแหน่งก็ได้ให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในการประชุมให้หัวหน้านายหมู่เป็นประธานที่ประชุม ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่เป็นรองประธาน เลขานุการเป็นผู้จดรายงานการประชุม ส่วนผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าประชุมด้วยให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
         คณะกรรมการดำเนินงานของกองมีหน้าที่ดังนี้
   ๑. วางแผนและจัดรายงานกิจกรรมประจำของกองลูกเสือ
   ๒. ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจพิจารณาแต่งตั้งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในกองคนหนึ่งให้เป็นหัวหน้ากิจกรรมนั้น
   ๓. บริหารกิจการภายในกองลูกเสือ
   ๔. รักษาเกียรติของกองลูกเสือ
   ๕. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ
   ๖. ให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนของกอง ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
         ๕. การฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะต้องพยายามฝึกอบรมตนเอง เพื่อรับเครื่องหมายต่างๆดังต่อไปนี้
   ๑. เครื่องหมายลูกเสือโลก
   ๒. เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
   ๓. เครื่องหมายลูกเสือหลวง
   ๔. เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
   เครื่องหมายลูกเสือโลก เป็นเครื่องหมายขั้นต้นสำหรับผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับความรู้ขั้นสูงต่อไป ผู้สมัครใหม่ควรจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกภายในระยะเวลา๖ เดือนนับแต่วันสมัคร เมื่อสอบได้แล้ว ให้ทำพิธีเข้าประจำกอง และเมื่อได้เข้าพิธีประจำกองเรียบร้อยแล้วจึงนับว่าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ มีสิทธิประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายได้ผู้ที่ผ่านการสอบและได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลกแล้ว ควรพยายามฝึกอบรมตนเองเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวงต่อไปตามลำดับ นอกจากนั้น จะเลือกเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ตนสนใจก็ได้
   เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง มีวิชาพื้นฐาน ๘ วิชาเหมือนกันแต่ต่างระดับกันคือ หลักสูตรลูกเสือหลวงมีระดับสูงกว่าระดับลูกเสือชั้นพิเศษวิชาพื้นฐาน ๘ วิชาสำหรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง มีดังนี้:
   ๑. หน้าที่พลเมือง (Citizenship)
   ๒. สิ่งแวดล้อม (Environment)
   ๓. การเดินทางสำรวจ (Expedition)
   ๔. การแสดงออกทางศิลปะ (Expression in the Arts)
   ๕. สมรรถภาพทางกาย (Fitness)
   ๖. อุดมคติ (Ideals)
   ๗. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ (Pursuits)
   ๘. บริการ (Service)
   โดยปกติ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ควรจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษภายในระยะเวลา ๑ ปีภายหลังที่ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก และเข้าพิธีประจำกองเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์แล้ว

                                 หน้าหลัก                                   หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สร้างโดย: 
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์