วิชาพื้นฐานระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

                                วิชาพื้นฐานระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษและระดับลูกเสือหลวง
                                                             ---------------
         ๑. หน้าที่พลเมือง
     วัตถุประสงค์
   ๑. เพื่อให้ลูกเสือเกิดความสนใจ และศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับกิจการบางอย่างของชุมชน ซึ่งจะทำให้ลูกเสือมองเห็นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตในชุมชนอย่างไร
   ๒. เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในการที่เกิดมาเป็นคนไทย และได้เป็นลูกเสือ
   ๓. เพื่อเป็นการเตรียมลูกเสือให้รู้จักบทบาทของตน ในฐานะเป็นพลเมืองดี
     มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
   ๑. รู้ประวัติการลูกเสือไทย และวิธีดำเนินการของขบวนการลูกเสือโดยย่อ
   ๒. เข้ารับการฝึกอบรมและสอบได้วิชาลูกเสือสวัสดิภาพนักเรียน หรือวิชาลูกเสือบรรเทาสาธารณภัยหรือวิชาลูกเสือพยาบาล หรือวิชาลูกเสือพัฒนาชุมชน หรือวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด
   ๓. ไปเยี่ยมหน่วยงานหรือสถาบัน ๒ แห่ง ที่ไม่ผิดศีลธรรมและมีความสำคัญในชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น โดยไปตามลำพังหรือไปกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในกอง เช่น สำนักงานเทศบาล สถานีตำรวจ  สถานีตำรวจดับเพลิง โรงพยาบาล สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ ตลาดสด ท่าเรือ เมรุเผาศพ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ที่ทำการโทรคมนาคม สำนักงานหนังสือพิมพ์ ศาลสถิตยุติธรรม หรือธุรกิจที่กระทำในเวลากลางคืนเป็นต้น แล้วทำรายงานยื่นต่อผู้กำกับว่าหน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆทำอะไร ได้เงินในการดำเนินงานมาจากไหน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การอื่นๆอย่างไร
     มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือหลวง
   ๑. รับหน้าที่เป็นกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หรือกรรมการของโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน และได้แสดงว่าเป็นผู้มีบทบาทพอสมควรในคณะกรรมการนั้นๆ
   ๒. รู้กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกำนัน ผใู้ หญ่บ้าน สมาชิกเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   ๓. รู้หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กับรู้หลักการและบทบาทของพรรคการเมืองอย่างน้อย ๒ พรรค
   ๔. รู้หลักและการดำเนินงานของสหประชาชาติ และองค์การชำนัญพิเศษอย่างน้อย ๒ องค์การ
   ๕. รู้นโยบายของรัฐบาลไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับต่างประเทศ

สร้างโดย: 
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์