เครื่องหมายสายยงยศ และเครื่องหมายวิชาพิเศษ

                               เครื่องหมายสายยงยศ และเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
        
เครื่องหมายสายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
    
หลักสูตร
   ๑. ได้เป็นลูกเสือเอกหรือสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกมาแล้ว
   ๒. สอบได้วิชานักผจญภัย และวิชาต่อไปนี้อีก ๒ วิชา คือ นักดาราศาสตร์, นักอุตุนิยมวิทยา, การจัดค่ายพักแรม, ผู้พิทักษ์ป่า,นักเดินทางไกล, หัวหน้าคนครัว, นักบุกเบิก, นักสะกดรอย, นักธรรมชาติวิทยา
   ๓. ต้องถักสายหนัง เครื่องหมายสายยงยศของตนเอง

         เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ข้อ ๑ นักผจญภัย                                 ข้อ ๒ นักดาราศาสตร์
ข้อ ๓ นักอุตุนิยมวิทยา                          ข้อ ๔ ผู้จัดการค่ายพักแรม
ข้อ ๕ ผู้พิทักษ์ป่า                                ข้อ ๖ นักเดินทางไกล
ข้อ ๗ หัวหน้าคนครัว                             ข้อ ๘ นักบุกเบิก
ข้อ ๙ นักสะกดรอย                              ข้อ ๑๐ นักธรรมชาติวิทยา
ข้อ ๑๑ การสื่อสารด้วยยานพาหนะ             ข้อ ๑๒ นักดับเพลิง
ข้อ ๑๓ นักสัญญาณ                             ข้อ ๑๔ นักสารพัดช่าง
ข้อ ๑๕ นักโบราณคดี                            ข้อ ๑๖ นักสะสม
ข้อ ๑๗ นักดนตรี                                 ข้อ ๑๘ นักถ่ายภาพ
ข้อ ๑๙ นักกีฬา                                   ข้อ ๒๐ นักกรีฑา
ข้อ ๒๑ นักพิมพ์ดีด                              ข้อ ๒๒ นักแสดงการบันเทิง
ข้อ ๒๓ นักยิงปืน                                 ข้อ ๒๔ ล่าม
ข้อ ๒๕ หน้าที่พลเมือง                          ข้อ ๒๖ มัคคุเทศก์
ข้อ ๒๗ บรรณารักษ์                              ข้อ ๒๘ เลขานุการ
ข้อ ๒๙ พลาธิการ                                ข้อ ๓๐ ผู้ช่วยการจราจร
ข้อ ๓๑ ช่างเขียน                                 ข้อ ๓๒ ช่างไฟฟ้า
ข้อ ๓๓ ช่างวิทยุ                                 ข้อ ๓๔ ช่างแผนที่
ข้อ ๓๕ ช่างเครื่องยนต์                          ข้อ ๓๖ อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๗ การหามิตร                              ข้อ ๓๘ การฝีมือ
ข้อ ๓๙ การช่วยผู้ประสบภัย                    ข้อ ๔๐ การสาธารณสุข
ข้อ ๔๑ การพยาบาล                            ข้อ ๔๒ การพูดในที่สาธารณะ
ข้อ ๔๓ การอนุรักษ์ธรรมชาติ                   ข้อ ๔๔ การประชาสัมพันธ์
ข้อ ๔๕ การสังคมสงเคราะห์                    ข้อ ๔๖ การพัฒนาชุมชน
ข้อ ๔๗ ชาวประมง                               ข้อ ๔๘ ต้นเด่น
ข้อ ๔๙ ผู้นำร่อง                                  ข้อ ๕๐ นักแล่นเรือใบ
ข้อ ๕๑ นักว่ายน้ำ                                 ข้อ ๕๒ นักพายเรือ
ข้อ ๕๓ นักกระเชียงเรือ                          ข้อ ๕๔ กลาสีเรือ
ข้อ ๕๕ การควบคุมการจราจรทางน้ำ 
ข้อ ๕๖ การป้องกันความเสียหายและดับเพลิงไหม้บนเรือ
ข้อ ๕๗ การเรือ                                  ข้อ ๕๘ การดำรงชีพในทะเล
ข้อ ๕๙ เครื่องหมายชาวเรือ                    ข้อ ๖๐ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าสมุทร
ข้อ ๖๑ นักเครื่องบินเล็ก                        ข้อ ๖๔ การควบคุมการจราจรทางอากาศเบื้องต้น
ข้อ ๖๕ การควบคุมการจราจรทางอากาศ     ข้อ ๖๖ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงอากาศยาน
ข้อ ๖๗ การฝึกเป็นผู้นำ                         ข้อ ๖๘ นักปฏิบัติการทางจิตวิทยา (ปจว.)
ข้อ ๖๙ วิชาการขนส่งทางอากาศ              ข้อ ๗๐ แผนที่ทหารและเข็มทิศ
ข้อ ๗๑ เสนารักษ์                                ข้อ ๗๒ การดำรงชีพในถิ่นทุรกันดาร
ข้อ ๗๓ นักไต่หน้าผา                           ข้อ ๗๔ เครื่องหมายการบิน
ข้อ ๗๕ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าอากาศ
ข้อ ๗๖ เครื่องหมายผู้ฝึกสอน

                            หน้าหลัก                                   หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

สร้างโดย: 
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์