การพัฒนาการอ่านและเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องคำที่ประสมด้วย สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง :  การพัฒนาการอ่านและเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องคำที่ประสมด้วย สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

ผู้เผยแพร่ :   นางกัญญา รัตนบุรี ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ คศ.2

หน่วยงาน :  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช

 

 

บทคัดย่อ

 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียน 30 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลองจำนวน 9 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมงดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  One– Group- Pre-test  Post-test Design  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคือแบบฝึกทักษะอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด80/80 โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82/85 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์