ปัญหาในสังคมไทย

ปัญหาสังคม หมายถึง           สภาวะการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมากในสังคมและเห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น

      สาเหตุของปัญหาสังคม
          1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง              การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเป็นค่านิยมใหม่ ๆ ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น
          2. เกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ เช่น                        เกิดความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหมาย เกิดความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม              หรือสมาชิกบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม ทำให้เกิดการขาดระเบียบและเป็นปัญหาทางสังคมขึ้น
          3. เกิดจากการที่กลุ่มสังคมต่าง ๆ มีความคิดเห็นความต้องการ และผลประโยชน์ขัดกัน              ไม่ยอมร่วมมือแก้ไขปัญหาของสังคม เช่น การเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้น

      ปัญหาของสังคมไทย
          1. ปัญหาความยากจน มีสาเหตุเกิดจาก
                    1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
                    2. การขาดการศึกษา ทำให้มีรายได้ต่ำ
                    3. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
                    4. ลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอนสม่ำเสมอ เช่นกรรมกร รับจ้าง
                    5. มีบุตรมากเกินไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
                    6. มีลักษณะนิสัยเฉื่อยชาและเกียจคร้าน ไม่ชอบทำงาน
              การแก้ไขปัญหา :
                    1. พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น กระจายรายได้ การสร้างงานในชนบท ขยายการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
                    2. พัฒนาสังคม เช่น ขยายการศึกษาเพิ่มมากขึ้น บริการฝึกอาชีพให้กับประชาชน
                    3. พัฒนาคุณภาพของประชากร

           2. ปัญหาอาชญากรรม มีสาเหตุเกิดจาก
                    1. การขาดความอบอุ่นทางจิตใจ
                    2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น
                    3. สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
                    4. มีค่านิยมในทางที่ผิด
               การแก้ไขปัญหา
                    1. รัฐและหน่วยงานรับผิดชอบควรช่วยกันแก้ไขปัญหา
                    2. ปลูกฝังและพัฒนาจิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม
                    3. อบรมสั่งสอนและให้ความรัก ความอบอุ่น และรวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
            3.ปัญหายาเสพย์ติด มีสาเหตุเกิดจาก
                    1. ถูกชักชวนให้ทดลอง
                    2. ประกอบอาชีพบางอย่างที่ต้องการเพิ่มงานมากขึ้น
                    3. ความอยากรู้และอยากทดลอง
                    4. สภาวะแวดล้อมไม่ดี
               การแก้ไขปัญหา
                    1. ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพย์ติด
                    2. ป้องกันและปราบปรามผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาด
                    3. การร่วมมือสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กอย่างใกล้ชิด
                    4. จัดให้มีการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด
            4. ปัญหาโรคเอดส์ สาเหตุเกิดจาก
                    1. ปัญหายาเสพย์ติด
                    2. ขาดความรู้ในการป้องกันโรค
                    3. เกิดจากความยากจนและไม่เพียงพอ
               การแก้ไขปัญหา
                    1. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโรคเอดส์ให้กับประชาชน
                    2. ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด โดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
                    3. ระมัดระวังการติดเชื้อโดยทางสายเลือด
            5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย เสียงเป็นพิษ ขยะมูลฝอย เป็นต้น มีสาเหตุเกิดจาก
                    1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว
                    2. เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    3. การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
                    4. ขาดความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยของสมาชิกในสังคม
               การแก้ไขปัญหา
                    1. ให้การศึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ แก่สมาชิกในสังคม
                    2. วางนโยบายการป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม
                    3. ลงโทษผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดอย่างจริงจัง

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทย
      1. รัฐบาลควรออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกัน          และปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและแน่นอน                     
      2. วางแผนและนโยบายการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อรณรงค์และอนุรักษ์
      3. ให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้มากขึ้น
      4. ปรับปรุงและพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
      5. พัฒนาเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการให้ดีขึ้น
      6. พัฒนาสังคม สร้างค่านิยม และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

สร้างโดย: 
วชิรกรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์