The Future Simple Tense

The Future Simple Tense

โครงสร้าง ::   S + will, shall + V.1

หลักการใช้

               1. ใช้เมื่อจะมีการกระทำอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต shall ใช้กับบุรุษที่ 1 (I , We) ส่วน will ใช้กับบุรุษที่ 2, 3 และคำนามทั่วไป แต่ในปัจจุบัน เราใช้ will ได้กับทุกบุรุษสรรพนาม คำวิเศษณ์ที่บอกเวลา (Adverbs of time) สำหรับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีดังนี้

             soon , shortly , in a short time , in a moment , in a while , in a week's time , in two days' time , in the future , in a few minutes (days , weeks , months, etc..) tonight , tomorrow , next week (month , year, Monday, etc..) later (on) = afterwards , from now on เช่น

            - The play will begin in ten minutes' time.
            - We will finish "The Future Tense" next Friday.
- I will try my best from now on.

              2. ประโยคแสดงอนาคตที่มีกริยา 2 ตัว ให้ใช้ future simple กับกริยาเพียวตัวเดียวตัวหนึ่ง ใช้ present simple หรือ present perfect กริยาที่ใช้รูป future simple คือ คำกริยาซึ่งอยู่หน้าคำเชื่อม คำเชื่อมที่พบมาก ได้แก่

             when / until / as soon as / before / after / the moment (that) / by the time that / now that / unless   เช่น

                 - We will go if we have time.
- When they get here, you 'll see how tired they are.
- They cannot leave until they do(have done) their work.

               3. การกระทำที่มีการตัดสินใจที่จะทำหลังการถามเสร็จสิ้น โดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้า เช่น

               - Tom : You know today is Mary's birthday?
- John : Oh really? I'll buy her a present.

หลักการใช้ to be going to

               a) ใช้แทน will หรือ shall ที่แสดงถึงการกระทำในอนาคต เมื่อกล่าวถึงแผนการณ์ (plans)
หรือความตั้งใจ (intentions) หรือสิ่งที่ได้ตัดสินใจที่จะทำในอนาคต
- Are you going to meet your friends at the airport?
(เป็นการตั้งใจที่จะไปพบ)
- He says he is going to get up very early in the future.
(เขาตั้งใจที่จะตื่นเช้าในอนาคต)  
- He is going to be a doctor. (ความตั้งใจ)
- They are going to perform a play at the end of next term. (แผนการณ์)
 

                 b) ใช้กับเหตุการณ์ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆ (certain happen)
- Be careful! You're going to fall.
- Look at that black clouds, it's going to rain.
- One day he's going to regret at being so lazy.

 

               *หมายเหตุ --- "going to" ที่แสดงอนาคตนี้มักนิยมใช้ภาษาพูด (spoken English) มากกว่าภาษาเขียน  (written English)

..

.

.

.

 

.

สร้างโดย: 
น.ส.ทิพวรรณ นันต๊ะปัน และคุณครู ศุทธินี กิจเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์