คำถามท้ายบทเรียน

Choose the best answer.

1. She…………to school every day.

a. walk

b. walks

c. walkes  

 

2. They…………like deer.

a. likes

b. like

c. liked

 

3. We don’t…………snake.

a. like

b. likes

c. liked

 

4. We normally eat lunch at noon, but today…………at 1 p.m.

a. are eating

b. we’re eating

c. eats

.

5. Where are they going tonight?  They…………to Bangkok.

a. goes

b. went

c. are going

 .

6. He…………hard this term.

a. isn’t working

b. work

c. is worked

.

7. He…………me for many years.

a. met

b. have met

c. has met

 .

8. I…………many interesting places.

a. visit

b. have visited

c. has visited

.

9. Our family…………here since 2000.

a. has lived

b. have lived

c. had lived

.

10. She…………in the hospital.

a. works

b. works

c. worked

.

11. Jany…………in Bangkok.

a. lived

b. lives

c. love

 .

12. My sister…………some fish.

a. buies

b. buyed

c. bought

 .

13. They…………in the Satri Si Suriyothai school.

a. studyed

b. studied

c. studies

.

14. We…………football last week.

a. played

b. plays

c. plaied

.

15. He…………to the radio this morning.

a. listening

b. listened

c. listens

.

16. I…………when the phone rang.

a. slept

b. is sleeping

c. was sleeping

.

17. Alan was doing homework when I…………. .

a. arrive

b. arrived

c. was arriving

.

18. While the plane…………, pilot did't talk at all.

a. talk off

b. took off

c. was talking off

.

19. I was watching the TV when my mother…………it off.

a. turn

b. turned

c. was practicing

.

20. While Sarah…………her family, they had a birthday party for her.

a. visit

b. visited

c. was visiting.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.


.


.

 สร้างโดย: 
น.ส.ทิพวรรณ นันต๊ะปัน และคุณครู ศุทธินี กิจเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์