การใช้ Wish

Wish เป็นกริยา หมายถึง "ปรารถนาดี หรือต้องการ" มีวิธีใช้ดังนี้

 

1. to wish (someone) to do something
     

                                     wish + to + V1
      

เป็นความปรารถนาหรือต้องการ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปได้
- We wish to book some seats for the concert.
- Do you wish to sit here , sir?
- She wishes to go to the party.

 

2. to wish someone something
         

                            wish + Noun + Noun
      

เป็นความปรารถนาให้ผู้อื่น ได้รับความสุขสำเร็จหรือสิ่งที่ดีงาม                                                                                                          

 - We wish him all the best.
- I wish you a Happy New Year.
- I wish you success and happiness.

3. to wish (that) + noun clause
      

ประโยคที่ใช้ตามหลัง wish นั้นเป็นประโยคแสดงสิ่งที่ปรารถนาซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริง หรือปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งมีวิธีใช้ ดังนี้


3.1 ความปรารถนาในปัจจุบัน
           

                            wish + Past Simple   (wish = If only ซึ่งใช้แทนกันได้)
           

If only

- Do you wish you lived in America now?
- I wish I could speak German.
- We wish we weren't so tired.

ประโยคทั้ง 3 ข้างต้นนี้ ความเป็นจริงมิได้เป็นอย่างที่ปรารถนา เมื่อเรานึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
เราใช้ "I'm sorry" หรือ "It's a pity" แสดงความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
        

เราใช้ I'm sorry หรือ It's a pity + Present Simple
- Do you wish you lived in America now? (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
 (=Are you sorry / Is it a pity you don't live in America now? - ความจริงในปัจจุบัน)
- I wish I could speak German. (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
    (= I'm sorry/It's a pity I can't speak German. -- ความจริงในปัจจุบัน)
- We wish we weren't so tired. (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
 (= I'm sorry / It's a pity we are so tired. --- ความจริงในปัจจุบัน)
     

*ดังนั้นการใช้ wish ต้องดูว่าเป็นความปรารถนาในปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต *


 

3.2 ความปรารถนาในอนาคต
              

                     wish+ S + would + V1
              

(If only)
- I wish I could go with you next Sunday. (
ถ้าประธานเป็นคนเดียวกัน ใช้ could)
   (If only I could go with you next Sunday.)
            

- I wish Jack would come to my birthday party tomorrow evening.
   (= It's a pity Jack won't come.)
           

- He wishes he could swim.
   (=It's a pity he can't swim.)
            

- She wishes I would go with her.
   (=I'm sorry I won't go with her.)


 

3.3 ความปรารถนาในอดีต
             

                        wish+ Past Perfect
              

If only          เป็นการแสดงความปรารถนาสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้ และตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต
             

- I wish you had been here yesterday. ฉันปรารถนาว่าคุณอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้
  (= It's a pity you weren't here yesterday.) ความเป็นจริงคือเมื่อวานคุณไม่ได้อยู่ที่นี่
             

- I wish it hadn't rained heavily yesterday. ความปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต
    (=It's a pity it rained heavily yesterday. ความจริงในอดีต)
             - I wish I had worked harder last semester. ความปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต
  (= It's a pity I didn't work harder last semester. ความเป็นจริงในอดีต)
             

- If only the weather had been better yesterday. ความปรารถนาในอดีต
  (=It's a pity the weather wasn't better yesterday. ความเป็นจริงในอดีต)


 

       

 

สร้างโดย: 
นางสาวศิริวรรณ ต่ายจันทร์ และ ครูศุทธินี กิจเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์