รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั

เรื่องที่ศึกษา          รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

                                ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ชั้นประถมศึกษา

                                ปีที่  6

ผู้รายงาน              นายคมกริช  อุดมพล

ปีที่ศึกษา               พ.ศ. 
2552

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษา  คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6
โรงเรียนวัดสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต 
1  ภาคเรียนที่ 
2  ปีการศึกษา
 2552  จำนวน  18 
คน

                    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1)  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ  และทดลองหาประสิทธิภาพจากนักเรียนรายบุคคล  นักเรียกลุ่มเล็ก  และทดลองภาคสนาม  การทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.71/83.22
  2)แผนการจัดการเรียนรู้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 
จำนวน  8  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบปรนัย 
4  ตัวเลือก 
จำนวน 
30  ข้อ  มี
ความเชื่อมั่น  .83  4)  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนในชุดการสอนแต่ละชุด  ชุดละ  10  ข้อ  รวมจำนวน 
80  ข้อ  มีความเชื่อมั่น  .84 
และ5) 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 จำนวน  15  ข้อ  มีความเชื่อมั่น  .86

                    การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังจากนั้นผู้รายงานได้ทำการสอนและจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นเวลา 
16 
ชั่วโมง 
ทำการทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุดเดียวกับการดำเนินการก่อนเรียน   และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
S.D.)  และสถิติการทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน(
t-test  for  Dependent 
Samples) 

สรุปผลการศึกษา

                    1.
 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ  8
3.71/83.22
  

                    2. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ศาสนา  และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01

                    3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์