เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน  รายวิชาคณิตศาสตร์  

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

ผู้ศึกษา      นางสาวสายใจ  ธีรพงศ์วิษณุพร

ปีที่ศึกษา   2553

                                              

                                                      บทคัดย่อ

              การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียน  เรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน  รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนเรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน    รายวิชาคณิตศาสตร์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการศึกษาจากชุดการเรียน เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน รายวิชาคณิตศาสตร์  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อชุดการเรียน เรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน  รายวิชาคณิตศาสตร์   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   ปีการศึกษา 2553   จำนวน  44  คน       ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่  30  พฤศจิกายน  2552   ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2553  กระบวนการศึกษาโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน  ศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมจากชุดการเรียน 12 ชุด  ทดสอบหลังเรียน  และนำข้อมูล ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  เปรียบเทียบคะแนน        การทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียน  เรื่องจำนวนเชิงซ้อน  ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( x)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (C.V)  และการทดสอบค่าที  (t - test)              

               ผลการศึกษาพบว่า

               1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียน  เรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน  รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยเฉลี่ยเท่ากับ   84.36 / 81.69  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  75 / 75  ที่ตั้งไว้

               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05

               3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียน  เรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน  รายวิชาคณิตศาสตร์   อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.68    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์