การเพาะเห็ดอย่างง่ายการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ยานางิ

การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ยานางิ
 
 
http://chinfarm.com/myimage/yanangi2.jpg 
 

ชื่ออื่น         : Yanagi Mutsutake (เห็ดยานากิ)

ชื่อวิทยาศาสตร  : Agrocybe cylindracea (Dc. Ex. Fr.) Maire.

สายพันธุ์     :  สีขาว , สีน้ำตาลเข้ม

เห็ดโคนญี่ปุ่น  Agrocybe cylindracea (Dc. Ex. Fr.) Maire

        เห็ดโคนญี่ปุ่น  เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเพาะในถุงพลาสติกซึ่งมีวิธีการดูแลรักษาและ การเพาะเลี้ยงคล้ายกับเห็ดนางฟ้าภูฏาน เพียงแต่ความชื้นที่ใช้ในการกระตุ้นให้เกิดดอกจะมีสูงกว่า  และจะต้องมีการพักตัวเพื่อสะสมอาหารของก้อนเห็ดก่อนจะนำไปเปิดดอกเหมือนเห็ด หอม 

        ในปัจจุบัน เห็ด โคนญี่ปุ่นกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในลักษณะของการจำหน่ายดอกเห็ดสด หรือเห็ดโคนญี่ปุ่นแปรรูปมีราคาที่ค่อนข้างสูงทีเดียวในบรรดาเห็ดที่สามารถ เพาะได้ในถุงพลาสติกเรียกได้ว่า  ไม่ถูกไปกว่าราคาของเห็ดหอมเลยทีเดียว   ซึ่งรสชาดของเห็ดโคนญี่ปุ่นจะเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวคือจะมีหมวกดอกที่เหนียว นุ่มเหมือนเห็ดหอมแต่บริเวณขาของเห็ด โคนญี่ปุ่นจะกรอบอร่อย
 
        เห็ดโคนญี่ปุ่นได้ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มายาวนานจนกระทั่งสายพันธุ์ที่ส่งเสริม หรือ แนะนำให้เพาะจึงง่ายต่อการดูแลรักษาแต่ให้ผลผลิตสูงเห็ดโคนญี่ปุ่นเป็นเห็ดที่ใช้ประกอบอาหารได้ดีโดยเฉพาะก้านดอกซึ่งมีเนื้อเยื่อยาวและแน่นเวลาเคี้ยวจะได้รสชาติดีทำอาหาร  ได้ทั้งผัดและต้มแกง  ให้คุณค่าทางอาหารสูงเช่นเดียวกับเห็ดชนิดอื่นๆปัจจุบันเริ่ม  มีการเพาะเห็ดนี้กันมากขึ้น  แต่ผลผลิตยังน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
 
 
 
Coolวิธีการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
 
            สูตรอาหารสำหรับเห็ดโคนญี่ปุ่น 
1. ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม

2. ราอํอน 100 กิโลกรัม

3. ปูนขาว 2 กิโลกรัม

4. ดีเกลือ 3 ขีด

5. พูไมท์ 2 กิโลกรัม

6. แป้งข๎าวเหนียว 1 กิโลกรัม

7. น้า 60-70%

      
 
       - วิธีคลุกส่วนผสมและการนึ่งฆ่าเชื้อ
 
             นำวัสดุสํวนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ในขั้นสุดท้ายนำน้ำมาผสมลงไปให้พอเหมาะ อยำให้แฉะเกินไป บรรจุลงถุงอัดให้แน่น ใส่คอขวดพลาสติครัดด้วยยางรัด แล้วนาไปนึ่ง ในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง การจับเวลาในการนึ่งควรจับหลังจากที่มีไอน้าพุํงขึ้นมาเป็นเส้นตรง หลังจากนึ่งเสร็จแล้วปลํอยให้เย็น แล้วนาออกจากหม้อนึ่ง นาเข้าห้องเขี่ยเชื้อ
      
 
       - วิธีการเขี่ยเชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่นลงถุงพลาสติค
      
 วัสดุในการเขี่ยเชื้อ
 
1. ขวดหัวเชื้อเห็ด
2. ตะเกียงแอลกอฮอล์
3. สาลี
4. ไม้ขีดไฟ
5. กระดาษหนังสือพิมพ์ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 2.5×4 นิ้ว
6. ยางรัด
 
 
      - ขั้นตอนการเขี่ยเชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่น
 
1. จุดตะเกียงแอลกอฮอล์
2. นำขวดเชื้อมาลนไฟที่ตะเกียง
3. เช็ดมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆำเชื้อ 70%
4. นำขวดเชื้อที่ลนไฟแล้วมาแคะหรือย่อยให้หัวเชื้อละเอียด
5. หลังจากเขี่ยเชื้อลงถุงเรียบร๎อยแล๎ว ปิดกระดาษ แล๎วรัดด๎วยยางรัดทันที
6. นาก๎อนที่เขี่ยแล๎วขึ้นตั้งเรียงไว๎เพื่อบํมเชื้อในโรงเรือนบํม ใช๎ระยะเวลาในการบํมประมาณ 45-50 วัน สามารถนาไปเปิดเอาดอกในโรงเรือนได๎
7. เชื้อ 1 ขวด ควรเขี่ยลงถุงได๎ 32-35 ถุง
 
 
Coolลักษณะโรงเรือนเห็ดโคนญี่ปุ่น
 
     ลักษณะ โรงเรือนเหมือนกับการเพาะเห็ดนางฟ้านางรมทั่วๆ ไปคือขนาด 4.5×10 เมตร ด๎านข๎างสูงประมาณ 1.4 เมตร บรรจุก๎อนเชื้อได๎ 6,000 ก๎อน หลังคามุงด๎วยหญ๎าคาหรือใบจาก ด๎านข๎างกั้นด๎วยซาแรน 60% โครงสร๎างภายในทาเป็นแผง เอียงทามุม 75 องศาเซลเซียส การสร๎างโรงเรือนควรสร๎างในแนวทิศตะวันออก-ตก เพื่อการถำยเทอากาศได๎ดี 
 
Coolการดูแลรักษา
 
       หลังจากบํมเชื้อครบ 45-50 วัน แล๎วนาก๎อนเชื้อเข๎าสูํโรงเปิดดอก โดยแกะกระดาษ เขี่ยข๎าวฟ่างและสาลีออกให๎หมด ทาความสะอาดพื้นโรงเรือน รดน้าให๎ชุํม วันละ 3 เวลา คือเช๎า เที่ยง เย็น เห็ดจะออกดอกได๎ดี
 
Coolวิธีการเก็บดอกเห็ดโคนญี่ปุ่น
 
       ใช้มือกดปากถุงเห็ดไว๎ อีกมือหนึ่งคํอยๆ ดึงดอกเห็ดออกจากถุงอยำให๎หน๎าก๎อนเห็ดแตก และอยำพยายามให๎มีเศษขาของดอกเห็ดปิดรูถุง เพราะจะทาให๎เกิดเชื้อรา ปิดปากถุงเห็ดกันเห็ดรุํนตํอไปไมํให๎ออกดอกมาได้
 
 
 

 

 
 
สร้างโดย: 
สุวัฒน์ กังแฮ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์