อุทยานลิลิตพระลอ

 

 

 

    

 

 

               อุทยานลิลิตพระลอ จ.แพร่

                     พระธาตุพระลอ ปรากฏในทะเบียนวัด ว่าได้ประกาศให้เป็นวัด เมื่อปีพ.ศ.2300 ได้รับพระราชทาน วิสุคามสีมา เมื่อปีพ.ศ.2325

               ซึ่งตรงกับ ปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ จากการเล่า สืบต่อกันมา องค์พระธาตุหินส้มในอดีต “พระธาตุพระลอ” เดิมทีชื่อว่า

               “ธาตุหินส้ม” ซึ่งอยู่ในบริเวณ เวียงเก่าชื่อว่า “เวียงหินส้ม” จากการบอกเล่า สภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองเวียง ด้วยคู่ร่อง(กำแพงดิน)

               แวดล้อมอยู่คือ “เวียงเหนือ” (สถานที่วัดพระธาตุพระลอ และโรงเรียนบ้านธาตุพระลอในปัจจุบัน) และ อีกเวียงหนึ่ง คือ

              “เวียงใต้” (สถานที่บ้านต้นผึ้งในปัจจุบัน) ซึ่งเวียงสองนี้เรียกว่า “เวียงหินส้ม” จะมีกำแพงดินสามชั้น ล้อมรอบมองเห็นเป็นตระหง่าน

               แต่เดิมเจดีย์หินส้มที่ว่านี้พังทลายลง เนื่องจากมีคนมาลับลอบขุดเจาะหาสมบัติ ในปีพ.ศ.2458-2459 ได้มีคนศรัทธาเข้ามาบูรณะซ่อมแซม

              แผ้วถางอยู่มาไม่นาน ได้มีนายสว่าง  บุญปถัมน์ มาเป็นนายอำเภอสอง จึงได้ชักชวนข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะศรัทธา ร่วมกันบูรณะ

              แผ้วถางใหม่ และ เปลี่ยนชื่อว่า “พระธาตุพระลอ” โดยถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เหนือ(ตรงกับเดือน 5 ใต้) หรือช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

              เป็นวันประเพณีขึ้นธาตุและสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

                     จากหลักฐาน จึงสรุปได้ว่า เรื่องพระลอเป็นตำนานเล่าขาน มีโบราณวัตถุ และโบราณสถาน ที่ใช้อ้างอิง และสนับสนุน

              สอดคล้อง ตามเนื้อเรื่องโดยเฉพาะ อรรถรสทางภาษา และสาระของวรรณคดีลิลิตพระลอ มีความสมบูรณ์ เป็นอมตะรักแฝงคติธรรม

              แนววิถีชีวิตของมนุษย์ใน ลักษณะพุทธปรัชญา  อวสานลงด้วยอนิจจัง  ทุกข์  อนัตตา...

                     ลิลิตพระลอ เป็นลิลิตสุภาพที่มีร่ายสุภาพ และโคลงสุภาพเป็นส่วนใหญ่ วรรณคดีสโมสรยกให้เป็นยอดลิลิต

              สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานอธิบาย เกี่ยวกับหนังสือลิลิตว่า วรรณคดีลิลิตพระลอ แต่งในสมัยอยุธยา เป็นนิทานเรื่อง

              ทางอาณาเขตล้านนา(คือมณฑลพายัพ) แผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อยังดำรงพระยศเป็นพระราชโอรสแต่ง

              ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ในระหว่าง พ.ศ.1991 จนถึงพ.ศ.2026

 

ที่มา : http://www.moohin.com/trips/phrae/lilitparow/

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                      

สร้างโดย: 
นายสมชาย น่วมกลิ่น และ นางสาวกัญญาลักษณ์ อัญชันบุตร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์