การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน แบบใช้นวัตกรรม

มานัส  วันเห่า 2552: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน แบบใช้นวัตกรรม              และวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2550 ในวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2     125   หน้า.                 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่งตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นกับการเรียนแบบปกติ  3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อนวัตกรรมที่สร้างขึ้น                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี  ซึ่งเป็นนักเรียน สายวิทย์ - คณิต ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  จากนักเรียน ม.4/1 จำนวน 30 คน ใช้วิธีการสอนโดยใช้นวัตกรรม และ ม.4/2 ใช้วิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 30 คน โดยทั้ง 2 ห้อง  ซึ่งนักเรียนทั้งสองห้องมีผลการเรียนใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่งในรายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 41101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ผ่านการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  2  แผนการสอน ที่ได้มาตรฐานแล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย Z-test  แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาตรฐานแล้วนำมาวิเคราะห์หาค่า IOC  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง ที่ได้มาตรฐานแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการเรียนการสอนแบบใช้นวัตกรรมกลุ่มที่ 1 เป็น 17.63  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.27 ความแปรปรวน 1.62  ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบที่ได้จากคะแนนสอบกลุ่มที่ 2 ที่มีการเรียนการสอนแบบปกติมีค่าเฉลี่ย 15.63 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.59 ความแปรปรวน 2.52  การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้เปรียบเทียบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มใดดีกว่ากันมีประสิทธิภาพสูงกว่ากัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จากการทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบ Z – test พบว่าการเรียนการสอนแบบใช้นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0.70 หมายความว่า นวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงถึง 70 %

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์