เพศศึกษา5

เพศศึกษารอบด้านหมายถึง

 

สนุกมาก เด็กให้ความร่วมมือดีมาก เขาอยากเรียน

“นักเรียนกล้าพูด กล้าซักถาม บางครั้งถามคำถามที่เราคิดไม่ถึง เขามีความอยากรู้อยากเห็นมาก

“มีนักเรียนมาถามว่าสอนให้เข้าใจตัวเอง ก็เป็นวิชาเพศศึกษาหรือ เพราะเขาคิดว่าเพศศึกษาคือการสอนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์

“ทำให้ค้นพบว่าเด็กบางคนถูกทำให้รู้สึกว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เกี่ยวกับตัวเขา อาจเป็นเพราะถูกบอกว่าไม่ควรสนใจหรือใส่ใจเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่มันเป็นพัฒนาการของช่วงวัยนี้”

เสียงสะท้อนเหล่านี้คือคำตอบของ “นักศึกษาฝึกสอน” รายวิชา “เพศศึกษารอบด้าน” ภายใต้โครงการนำร่องผลิตครูเพศศึกษารุ่นแรก ของสาขาครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 10 แห่ง ได้แก่ เชียงราย ลำปาง พระนครศรีอยุธยา จันทรเกษม จอมบึง (ราชบุรี) กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา และอุบลราชธานี

นักศึกษารุ่นนี้ผ่านหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี แล้วออกไปฝึกสอนรายวิชาเพศศึกษารอบด้าน ควบคู่กับวิชาเอก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่เทอม 2/2550

โครงการดังกล่าว ซึ่ง มรภ.ดำเนินการกับองค์การแพธ มุ่งเน้นการผลิต “ครูใหม่” ที่มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตครูใน มรภ.40 แห่งทั่วประเทศ ที่ขยายจาก 4 ปี เป็น 5 ปี เพื่อพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย และเสนอเนื้อหาสาระที่ท้าทายและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้ “เพศศึกษา” เป็นความจำเป็นสำหรับเยาวชนที่มีชีวิตอยู่ในยุคนี้ท่ามกลางกระแสความคิดเห็นขัดแย้งของผู้ใหญ่ที่มีต่อ “รูปแบบวิธีสอน” ว่าควรสั่งสอนเน้นย้ำโทษของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

หรือในอีกทางเลือกหนึ่ง คือให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่รอบด้านทั้งบวกและลบ แล้วให้โอกาสผู้เรียนคิดและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเป็นลำดับ

ในส่วนของ “เนื้อหา” โดยเฉพาะเรื่องการคุมกำเนิด การใช้ถุงยางอนามัย การทำแท้งในฝ่ายหนึ่งก็อาจจะสอนแค่ให้รู้จักแค่คำศัพท์และโทษหรือจุดอ่อนของการคุมกำเนิด

ทว่าในอีกทางเลือกหนึ่งคือ สอนให้เข้าใจถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนและเพียงพอหากจำเป็นต้องใช้หรือกำลังเผชิญปัญหาก็สามารถเลือกใช้ได้จริง

โครงการนี้จึงมาถึงทางเลือกที่สำคัญที่จะสอนเพศศึกษาแก่เยาวชน ให้แตกต่างไปจากเดิมคือ สื่อสารเนื้อหาเรื่องเพศทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ชัดเจน สนุกสนานใกล้ตัว และสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน โดยเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่ผ่านการเรียนรู้ จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง

โครงการจึงต้องการครูเพศศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนดังกล่าว

ที่ผ่านมาโครงการและ มรภ.ให้นักศึกษาครุศาสตร์ได้เรียนรายวิชาเพศศึกษารอบด้าน จำนวน 3 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 11 หน่วยการเรียนรู้ ครอบคลุมเรื่องเพศวิถี การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการทำโครงงานสำรวจสถานการณ์และสภาพปัญหาเยาวชน รวมถึงการฝึกสอนเป็นเวลา 1 เทอม

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ มีนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ที่ผ่านหลักสูตร จำนวน 983 คน ได้ออกไปฝึกสอนรายวิชาเพศศึกษาควบคู่กับรายวิชาเอก ให้แก่นักเรียน 2 หมื่นกว่าคน

ผลการประเมินจากนักเรียนเหล่านั้นพบว่าการเรียนรู้เพศศึกษาเป็นประโยชน์มาก ได้แง่คิดต่อการดำเนินชีวิต และชอบเรียนวิชาดังกล่าว เนื่องจากครูมีวิธีการสอนที่สนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด มีโอกาสซักถามในเรื่องที่นักเรียนสนใจ และรู้สึกกว่าครูเป็นเหมือนเพื่อนพี่ ที่สามารถซักถามหรือปรึกษาได้

การบรรจุรายวิชาเพศศึกษาไว้ในคณะครุศาสตร์ จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทย เพราะหากมี “ครู” ที่เข้าใจความเป็นวัยรุ่น เข้าใจวิถีชีวิตของวัยรุ่นทั้งในเรื่องเพศ สังคม ค่านิยม ก็จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นวัยรุ่นไว้วางใจ กล้าเข้ามาหาครู

ขณะที่คนในสังคมกำลังทุ่มเททั้งครูและทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ “ด้านวิชาการ” ของนักเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ต่ำกว่ามาตรฐาน แต่ทุกวันนี้เรายังขาดครูที่สอนด้านทักษะชีวิต ความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยไม่ใช้อคติหรือทัศนคติที่ทำร้ายกันและกัน และสอนให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รวมถึงวิธีการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง

สร้างโดย: 
มณีรัตน์ อุ่นจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์