รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง     :      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ศึกษา :      นางสาวผกาวรรณ  เอกวัฒน์
ปีที่ศึกษา :      2552
บทคัดย่อ
 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร  3)  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา  2552   ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  จำนวน 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1)  แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยแบบฝึก  จำนวน 8 เล่ม คือ  เล่มที่ 1  การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่มีหลายหลัก   เล่มที่ 2 แบบรูปการคูณที่เป็นพหุคูณของ 10, 100, 1,000   เล่มที่ 3 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
เล่มที่ 4  คิดสนุกกับโจทย์ปัญหาการคูณ  เล่มที่ 5 การหารที่มีตัวตั้งหลายหลัก ตัวหารหลักเดียว  เล่มที่ 6  การหารที่มีตัวตั้งหลายหลัก ตัวหารสองหลัก  เล่มที่ 7  แบบรูปการหารที่มีตัวตั้งเป็นพหุคูณของ 10, 100, 1,000  เล่มที่ 8  คิดสนุกกับโจทย์ปัญหาการหาร 2)  แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    จำนวน 22 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  22 ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การคูณการหาร ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Dependent Sample  t – test
ผลการศึกษา พบว่า 
   1.  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในขั้นการทดลองเดี่ยว  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  74.12/70.00  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในขั้นการทดลองกลุ่มย่อย  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
78.66 / 76.39  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในขั้นการทดลองภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  86.61/86.33  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75   และค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  87.16/87.05   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75  เช่นกัน
2. หลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   อยู่ในระดับมาก (  = 4.43 ,   = .57 )
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  
   
 
       

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์