การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                           เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ผู้วิจัย             นางลำดวน  แสงวิหคตำแหน่ง         ครู  โรงเรียนหนองบ้วแดงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  30วิทยฐานะ        ครูชำนาญการปีการศึกษา      2553              บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ         1)  พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80           2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/10 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553   1  ห้องเรียน  จำนวน  40  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  9 เล่ม  2)  แบบทดสอบระหว่างเรียน  3)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน มีค่าความยากอยู่ระหว่าง  0.24 – 0.79  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.23 – 0.82  และมีค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ (KR – 20) เท่ากับ  0.76  และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่  2  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.21 – 0.74  และมีค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ เท่ากับ 0.89           ผลการวิจัย   พบว่า          1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ ( E1/E2) เท่ากับ  83.17/82.88   ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80            2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เท่ากับ  0.70            3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  4.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 105 คน กำลังออนไลน์