ห้องเรียนครู ครูพุทธชาติ แสนศรี โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุิ์การเจริญเติบโต ภาคเรียนที่ 1/2554 node 97245

รูปภาพของ klsputtachad

การเจริญเติบโตสมวัย การเจริญเติบโตของวัยรุ่นนั้นจะแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  บางคนเจริญเติบโตช้า  บางคนเจริญเติบโตเร็ว  และในขณะที่บางที่คนมีการเจริญเติบโตสมวัย 

ปัจจัยภายใน หมายถึงปัจจัยที่มีอยู่แล้วภายในร่างกายของมนุษย์ แล้วส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นประกอบด้วย พันธุกรรมเป็นการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะต่างๆ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน ทำให้มนุษย์มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปมี 2 ลักษณะ  1. ลักษณะทางกาย ได้แก่ สัดส่วนของร่างกาย ความสูง ความเตี้ย กลุ่มเลือดที่แตกต่างกันเช่น  A, B, O, และ AB,  เพศซึงเป็นเพศชาย หรือเพศหญิงขึ้นอยู่กับโครโมโซม  ลักษณะทางสติปัญญา  พบว่าเด็กที่เกิดในตระกูลที่มีระดับสติปัญญาต่ำจะมีแนวโน้มของเชาว์ปัญญาต่ำ  แต่ก็ไม่เสมอไปทุกราย  เนื่องจากพบว่าสิ่งแวดล้อมก็มีอิทธิพล  การกระตุ้น และการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ จะทำให้มีสติปัญญาดีได้       พื้นฐานทางอารมณ์  จิตใจพบว่าบุคคลที่มีพื้นฐานทางอารมณ์  จิตใจที่มั่นคง  จะทำให้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ดีขึ้นด้านร่างกาย สังคม บุคลิกภาพ หรือสติปัญญา

ปัจจัยภายนอก หมายถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกาย ทั้งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ หรือไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  การอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพภายใน  สภาพแวดล้อมทางสังคม  อาหารที่บริโภค  การออกกำลังกายที่เหมาะสมกบวัย  การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ  ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆ หยุดชงัก  ทั้งในลักษณะชั่วคราว  หรือถาวร  ดังนั้นควรดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของตนเองให้มากเป็นพิเศษ

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  เป็นดรรชนีหนึ่งที่ใช้วัดภาวะสุขภาพของมนุษย์จะพิจารณาจากน้ำหนักตัวและส่วนสูงเป็นหลัก  ซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ  เพื่อวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่นในแต่ละคน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์