สังคมวิทยา 1 อ.พิสุทธิ์

รูปภาพของ klspisut

สังคมวิทยา 1

สิ่งที่มนุษย์เหมือนกับสัตว์อื่น

 


        ลักษณะของมนุษย์และสัตว์มีอยู่ร่วมกันนั้น  คือลักษณะสากลของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  ซึ่งลักษณะดังกล่าว  ได้แก่
  1. สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร  น้ำ  และอากาศ
  2. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  และต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
  3. สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการสืบพันธุ์
  4. สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสืบพันธุ์มีลูกหลานลักษณะเหมือนพ่อแม่
       สิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น
  มนุษย์มีลักษณะบางประการซึ่งทำให้การดำรงชีวิตแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น  ลักษณะที่สำคัญของมนุษย์  มีดังนี้
1. มนุษย์มีสมองขนาดใหญ่  เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดลำตัวและน้ำหนักของร่างกาย  ซึ่งทำให้เกิดผลสำคัญ  คือ
    1.1 มนุษย์มีสติปัญญาในระดับสูงกว่าสัตว์อื่น ๆ สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต  นอกจากสิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุแล้ว  มนุษย์ยังสามารถคิดค้นระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมได้อย่างสลับซับซ้อน
    1.2 มนุษย์มีความสามารถจดจำและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้  สามารถจดจำประสบการณ์ที่ได้รับในอดีต  แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต
2. มนุษย์มีความสามารถในการสร้างและใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ  สัญลักษณ์ (symbol) หมายถึงสิ่ง
ใด ๆ ก็ตาม  ที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง  อาจใช้แทนความหมายของ  สิ่งที่เป็นวัตถุ  เช่น  เครื่องหมายกากบาทในการจราจรใช้แทนความหมายของถนน  2  สายที่ตัดกันเป็นสี่แยก  เป็นต้น  สัญลักษณ์อาจใช้แทนความหมายของ  สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ  เช่น  เครื่องหมายไม้กางเขนใช้แทนศาสนาคริสต์  เป็นต้น
     สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  เราอาจจำแนกสัญลักษณ์ได้เป็น  3  ประเภท  ดังนี้
     2.1 ภาษา  เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้สึกนึกคิดและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  ซึ่งมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  มนุษย์สามารถกำหนดความหมายของถ้อยคำต่าง ๆ ได้มากมาย  และสามารถประดิษฐ์ภาษาเขียน  ซึ่งอำนวยประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในสังคม
     2.2 สัญลักษณ์ทางวัตถุ  คือ  สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น  เพื่อใช้แทนความหมายของสิ่งต่าง ๆ  เช่น  ธงชาติ  อนุสาวรีย์  เครื่องหมายการจราจร  เป็นต้น
     2.3 สัญลักษณ์ที่เป็นการกระทำและกิริยาท่าทาง  เป็นสัญลักษณ์โดยการแสดงออกด้วยการ
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและกำหนดความหมายให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน  เช่น  ในสังคมไทยการไหว้เป็นการแสดงถึงการทักทาย  และเป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคลนั้น  การเต้นรำบางจังหวะแสดงถึงความสนุกสนานร่าเริง  เป็นต้น
3. มนุษย์มีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสังคมและวัฒนธรรม  พฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์
แสดงออกโดยการกระทำระหว่างกันทางสังคม  ซึ่งมีลักษณะสลับซับซ้อน  ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม  มีการปลูกฝัง  ถ่ายทอด  และปรับปรุงแนวความประพฤติให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ  เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน
 สิ่งที่มนุษย์ได้เปรียบสัตว์อื่น
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์