สังคมวิทยา 1 อ.พิสุทธิ์

รูปภาพของ klspisut

ความได้เปรียบที่สำคัญของมนุษย์  พิจารณาจากลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้  การสื่อความหมาย  ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง 
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้  รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดวัฒนธรรมได้
2. มนุษย์มีลักษณะทางร่างกายที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต  เช่น  มีมันสมองที่ใหญ่
ทำให้สติปัญญา  ร่างกายตั้งตรงกับพื้นโลกทำให้เดินได้รอบตัวและรวดเร็ว  มีนิ้วมือที่แยกจากกันทำให้หยิบจับสะดวก  มีตาอยู่ในตำแหน่งที่มองได้ไกลและเห็นชัดเจน
3. มนุษย์มีอายุยืนทำให้สามารถเรียนรู้  สะสมประสบการณ์และถ่ายทอดกันได้จนถึงชั้นลูกหลาน
4. มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  จึงมีโอกาสสร้างสมประสบการณ์ได้ดีกว่าอยู่เพียงคนเดียว
5. มนุษย์มีลักษณะพิเศษ  คือ  กินอาหารได้มากมายหลายประเภท  เนื้อกินได้  พืชกินได้
สิ่งที่มนุษย์เสียเปรียบสัตว์อื่น
มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสัตว์อื่น ๆ หลายประการ  และเป็นลักษณะที่ได้
เปรียบในขณะเดียวกันมนุษย์มีความเสียเปรียบสัตว์อื่น ๆ ด้วยเช่น  ในวัยเยาว์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการเลี้ยงดู  ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน  ด้านอาหาร  ที่อยู่อาศัย  ความปลอดภัย  และการอบรมจะใช้เวลายาวนานกว่าของสัตว์  จึงแตกต่างไปจากสัตว์อื่นที่เกิดออกมาแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวและหาอาหารเลี้ยงตนเองได้  มนุษย์ไม่มีเขี้ยวเล็บในการฉีกกินเนื้อและพืช  ขยายพันธุ์ในแต่ละครั้งได้จำนวนต่ำกว่าสัตว์หลายชนิด  การฟัง  การดมกลิ่น  ด้อยกว่าสัตว์บางชนิด
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
 สัตว์แต่ละชนิดย่อมมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน  สัตว์บางชนิดสามารถดำรงชีวิตอยูได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  เช่น  สุนัข  แมว  กระรอก  กระต่าย  เป็นต้น  แต่ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่จำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มโดยการจำแนกตำแหน่งหน้าที่ของสมาชิก  และการที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นจะกระทำให้สมาชิกดำรงชีวิตอยู่รอด
 เราเรียกสัตว์ที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยมีการกระทำระหว่างกันทางสังคมว่า  สัตว์สังคม (social animals) สัตว์สังคมมีหลายประเภท  ทั้งที่เป็นสัตว์ชั้นต่ำไม่มีกระดูกสันหลัง  เช่น  สัตว์จำพวกแมลง  ได้แก่  ผึ้ง  มด  แตน  ต่อ  และสัตว์ชั้นสูงที่มีกระดูกสันหลัง  เช่น  นกบางชนิด  ช้าง  ลิงบาบูน  มนุษย์  เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม  การที่สัตว์บางชนิดรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็ไม่จำเป็นว่าสัตว์เหล่านั้นจะต้องเป็นสัตว์สังคมเสมอไป  ฝูงวัวที่เดินทางมาดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่ง  ในขณะใดขณะหนึ่งไม่นับว่าเป็นสัตว์สังคมเนื่องจากวัวฝูงนั้นไม่มีการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระบบ      ปรากฏการณ์ที่สัตว์มารวมตัวกันเช่นนี้เราเรียกว่า  มวลรวม (aggregate) ซึ่งไม่จำเป็นว่า  สัตว์เหล่านี้จะต้องเป็นสัตว์สังคมเสมอไป  สัตว์สังคมจึงมีลักษณะที่สำคัญ  คือ  มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  และมีการกระทำระหว่างกันทางสังคม
 มนุษย์รู้จักรวมตัวเป็นหมู่เหล่า  โดยระยะแรก ๆ ได้รวมตัวกันอยู่อย่างง่าย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ วิวัฒนาการมาตามลำดับจนกลายเป็นสังคม  เป็นบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้  เหตุที่มนุษย์ต้องรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นสังคมนั้น  ก็เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการดำรงชีพ  เช่น  ช่วยกันหาหรือผลิตอาหาร  ช่วยกันสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัย  ช่วยกันสร้างเครื่องมือหรืออาวุธ  ช่วยป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการรุกรานของมนุษย์ด้วยกัน  และมนุษย์ยังมีความต้องการอื่น ๆ จากกันและกันอีกมาก
 อาริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก  กล่าวว่า  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  ทั้งนี้เขาเชื่อว่า  มนุษย์โดยสภาพธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆ ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังแต่ผู้เดียวได้  สังคมจึงเกิดขึ้น
 อุทัย  หิรัญโต  ได้เสนอไว้ว่า  มนุษย์ทุกคนย่อมเกิดมาในหมู่คน  ดำรงชีวิตอยู่ในหมู่คน  และต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอื่น  มนุษย์จะอยู่โดดเดี่ยวไม่สัมพันธ์กับคนอื่นไม่ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทารก  วัยเด็ก
 จากแนวคิดของนักสังคมวิทยา  มีความเห็นว่า  สังคมกับมนุษย์จะแยกจากกันไม่ได้  เพราะมนุษย์เริ่มเกิดมาก็ต้องอาศัยสังคม  ต้องพึ่งพาอาศัยมนุษย์ด้วยกัน  ต้องมีความสัมพันธ์กัน  และกระทำต่อกันทางสังคมเพื่อประโยชน์แห่งตนและสังคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์