สังคมวิทยา 1 อ.พิสุทธิ์

รูปภาพของ klspisut

1.2 ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
 มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานที่สลับซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เนื่องจากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีระบบความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนกว่าสัตว์สังคมอื่น ๆ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อาจจำแนกออกได้ดังนี้
1. ความต้องการทางชีวภาพ  เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ใน  การมีชีวิตรอด  เช่น
 ความต้องการอาหาร  น้ำ  อากาศ  ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค  และการผักผ่อนนอนหลับ  เป็นต้น  หากมนุษย์มิได้รับสิ่งสนองความต้องการทางชีวภาพ  จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
2. ความต้องการทางกายภาพ  เป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะอำนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิต 
เช่น  ความต้องการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกในเคหสถาน  เป็นต้น
3. ความต้องการทางด้านจิตใจ  เมื่อมนุษย์แต่ละคนอยู่ในสังคม  ย่อมมีความต้องการอื่น ๆ เพิ่ม
มากขึ้นนอกเหนือไปจากความต้องการทางชีวภาพ  ความต้องการเหล่านี้อาจมีมากหรือน้อยตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  เช่น  ต้องการความรัก  ความนับถือ  และการยกย่องจากบุคคลอื่น  ความต้องการอำนาจ  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  ทรัพย์สมบัติ  การมีเพื่อน  และการมีครอบครัว  เป็นต้น  การได้รับสิ่งซึ่งสนองความต้องการทางจิตใจ  จะสร้างเสริมให้สมาชิกมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. ความต้องการทางด้านสังคม  การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม  ย่อมมีความต้องการที่จะร่วม
สร้างระบบความสัมพันธ์  เพื่อให้สังคมของตนดำรงอยู่ได้  ที่สำคัญ  ได้แก่  ความต้องการที่จะมีระบบการสื่อสาร  ระบบการผลิตและการกระจายผลิตผลเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการระหว่างกันและกัน  มีระบบสังคมที่จะป้องกันสมาชิกจากภัยอันตรายทั้งปวง  มีระบบการสร้างสมาชิกใหม่เพื่อทดแทนสมาชิกเก่าที่ตายไป  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีระบบควบคุมสังคมเพื่อให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมทั้งนี้เพื่อให้การดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมมนุษย์ดำรงอยู่ตลอดไป
 ความต้องการทั้ง  4  ประการดังที่กล่าวมานี้  จะบรรลุผลโดยการที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งตนดำรงอยู่ในสังคมนั้น  หากสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของระบบความสัมพันธ์ในสังคมมากเพียงใด  ย่อมได้รับสิ่งซึ่งสนองความต้องการในการดำรงชีวิตได้มากเพียงนั้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์