เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูมานพ ปราบไธสง

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เรื่อง  วิชาเครื่องหมายพิเศษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ผู้ศึกษาค้นคว้า      นายมานพ    ปราบไธสงสถานศึกษา           โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ปีที่พิมพ์                 2552 

บทคัดย่อ

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เรื่อง  วิชาเครื่องหมายพิเศษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD)  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรม  เรื่อง วิชาเครื่องหมายพิเศษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ   โดยใช้กิจกรรมกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD)   และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เรื่อง  วิชาเครื่องหมายพิเศษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ   โดยใช้กิจกรรมกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD)   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาล 2  อิสาณธีรวิทยาคาร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  30  คน จาก  1  ห้องเรียน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  (purposive  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  มี  4  ชนิด  ได้แก่   แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เรื่อง  วิชาเครื่องหมายพิเศษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ    จำนวน  12  แผน  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนท้ายแผนการจัดกิจกรรม  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  แผนละ  10  ข้อ    แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนจัดกิจกรรม  เรื่อง วิชาเครื่องหมายพิเศษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ    ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ   และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า1. แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เรื่อง  วิชาเครื่องหมายพิเศษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/82.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียน  เรื่อง  วิชาเครื่องหมายพิเศษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ   โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD)  ก่อนเรียนโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง  และรายด้าน  ได้แก่  ด้านตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม  ด้านความร่วมมือกับหมู่คณะ  ด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ด้านความกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม  และด้านการทำงานด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง  อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน   ส่วนคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนหลังเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เรื่อง  วิชาเครื่องหมายพิเศษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ    โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด            

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์