การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตเศษส่วน

ชื่อเรื่องรายงาน    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชุด  
สนุกคิดพิชิตเศษส่วน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                         

ชื่อผู้เขียน           นางรัตตนาพร แสงแจ่ม

ตำแหน่ง              ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดท่าข้าม

ปีการศึกษา           2552

 บทคัดย่อ

                การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชุด สนุกคิดพิชิตเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด
สนุกคิดพิชิตเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่
 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดท่าข้าม  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุด สนุกคิดพิชิตเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
 5  โรงเรียนวัดท่าข้าม ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุด สนุกคิดพิชิตเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ปีการศึกษา 
25
52  โรงเรียนวัดท่าข้าม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต
1  จำนวน 6   คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive
random  Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   ได้แก่  
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตเศษส่วน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่
5   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบประเมิน  ความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐานใช้ค่า
t-test
( Dependent  Samples)     
         

ผลการศึกษาพบว่า

                        1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุด สนุกคิดพิชิตเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่
5  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
ได้เท่ากับ 
92.26/89.44

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5  โรงเรียนวัดท่าข้าม
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด
สนุกคิดพิชิตเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
                        3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนวัดท่าข้าม ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุด
สนุกคิดพิชิตเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์