การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์

ชื่อวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ วิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 23101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางจิตตนา ทิพยดี โรงเรียน บ้านปลายเส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ. 2551 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ วิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง. 23101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ วิชางานเกษตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง.23101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปลายเส (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ วิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง.23101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปลายเส อำเภอถ้ำพรรณรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ทุกคน จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ชนิด ได้แก่ (1) ชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ วิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง .23101) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผ่านการหาคุณภาพของข้อสอบและได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอน เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scales) จำนวน 20 ข้อ ผลจากการวิจัย พบว่า 1. ชุดการเรียนการสอนเรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ วิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง. 23101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านปลายเส ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (80 / 80) ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.72 / 82.73 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ วิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง.23101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านปลายเส สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 23101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด สรุปได้ว่าชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง 23101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นชุดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีความพึงพอใจสูง เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดียิ่ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์