เผยแพร่ผลงาน

รูปภาพของ boonsong21

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  วิชาเคมี 4  รหัสวิชา  40224  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยผู้วิจัย                   นายบุญส่ง  จันทรปีที่พิมพ์                                2552 บทคัดย่อ                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการคิดวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์  เรื่อง สารชีวโมเลกุล  วิชาเคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์                เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม)  กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร  จำนวน 17 คน ที่ได้มาโดยการวิธีการเลือกแบบเจาะจง(purposive  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แผนการเรียนรู้   แบบวัดความสามารถการคิดเชิงมโนทัศน์  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่   0.20   ถึง  1.00  ค่าความยากตั้งแต่  0.21  ถึง   0.74   ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test  แบบ  dependent  sampleการวิจัย  ปรากฏผลดังนี้                          1. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์  โดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ   0.6834  แสดงว่า  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียน  โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย  ร้อยละ  68.34                          2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .053. ผลการวิเคราะห์ทดสอบทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล  วิชาเคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เฉลี่ย  16.00   คะแนน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.00  มีนักเรียนที่ได้คะแนนความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 (14 คะแนน) จำนวน 15 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.23   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย                  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์