แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4(ตอน1)

รูปภาพของ ppsmoorati

                                                                   

แบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษา ป.4 ( ตอน 1)
 
 
กา x คำตอบที่ถูกที่สุด
 
 
๑.ศาสนามีประโยชน์ข้อใดมากที่สุด
ก.แสดงความมีอารยธรรม
ข.เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม
ค.เป็นที่พึ่งทางใจ
ง.นำไปสู่ความสงบสุขในสังคม
 
 
 
๒.จุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนาคือข้อใด
ก.สอนให้ทุกคนทำความดี
ข.เน้นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
ค.ให้ยึ่ดมั่นในองค์ศาสนา
ง.เน้นการทรมานร่างกาย
 
 
 
๓.คำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์คือข้อใด
ก.หลักอาศรม 4
ข.หลักศรัทธา 6 ประการ
ค.หลักธรรม 10 ประการ
ง.บัญญัติ 10 ประการ
 
 
 
๔.ศาสนทูตของศาสนาอิสลามคือใคร
ก.พระเยซู
ข.พระนบีมุฮัมมัด
ค.ท่านคุรุนานักเทพ
ง.พระแม่มาเรีย
 
 
 
๕.หลักปฏิบัติข้อใดของศาสราอิสลามที่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนปฏิบัติ
ก.การปฏิญาณตน
ข.การถือศีลอด
ค.การทำละหมาด
ง.การประกอบพิธีฮัจญ์
 
 
 
๖.การปฏิบัตตามหลักคำสอนทางศาสนา เกิดผลดีต่อสิ่งใดมากที่สุด
ก.ร่างกาย      ข.จิตใจ
ค.อารมณ์      ง.มารยาท
 
 
 
๗.กษมาในหลักธรรม 10 ประการของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู สอดคล้องกับหลักธรรมใดของพระพุทธศาสนา
ก.สัจจะ         ข.ทมะ
ค.ขันติ          ง.จาคะ
 
 
 
๘.หลักธรรมเรื่องการเสียสละ หรือการแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ให้แก่ผู้อืท่น สอดคล้องกับหลักปฏิบัติข้อใดของศาสนาอิสลาม
ก.การปฏิญาณตน
ข.การทำละหมาด
ค.การบริจาคซะกาต
ง.การประกอบพิธีฮัจญ์
 
 
 
๙.ศีลข้อ ๒ ในพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับข้อใดของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ก.อัสเตยะ    ข.ทมะ
ค.อโกธะ      ง.ธฤติ
 
 
 
๑๐.ศานาคริสต์สอนให้รักเพื่อนบ้าน คำว่าเพื่อนบ้าน หมายถึงข้อใด
ก.คนที่มีบ้านอยู่ใกล้กับเรา
ข.คนที่เรารู้จัก
ค.คนที่เรารัก
ง.มนุษย์ทั้งโลก
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์