งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.14 Gifted Computer ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com  แล้วสมัครสมาชิกใน  โดยใช้ Username เป็น swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 2 เรื่องเกี่ยวกับ 1. ประวัติและความเป็นมาของภาษา C 2. จุดเด่นของภาษา C แล้วสรุปย่อด้วยความเข้าใจของตนเอง พิมพ์ลงใน blog ของตนเอง เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

  - แจ้งส่งงานให้ครูทราบที่รายการ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง ว่า URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ swk38604_

  ชื่อ นาย ธนวัฒน์ สุประการ ชั้น ม. 4.14 เลขที่ 29 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้  http://thaigoodview.com/node/99341

  รูปภาพของ swk38604_


  รูปภาพของ swk38617

  ชื่อ นายพชระ  อินต๊ะวิชัย  ชั้น ม. 4.14 เลขที่ 32 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99334

  รูปภาพของ swk38631

  ชื่อ นายณัฐพล  คำแก้ว  ชั้น ม. 4.14 เลขที่ 35 ส่งงานครั้งที่ 1 ประวัติความเป็นมาของภาษาซี และจุดเด่นของภาษาซี

  ประวัติ ความเป็นมา ของภาษา C

  ภาษาซีเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1972 โดย Dennis Ritchie แห่ง Bell Labs โดยภาษาซีนั้นพัฒนามาจาก ภาษา B และจากภาษา BCPL
  ซึ่งในช่วงแรกนั้นภาษาซีถูกออกแบบให้ใช้เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมในระบบ UNIX และเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นในปี ค.ศ.1978 เมื่อ Brain Kernighan ร่วมกับ Dennis Ritchie พัฒนามาตรฐานของภาษาซีขึ้นมา คือ K&R (Kernighan & Ritchie) และทั้งสองยังได้แต่งหนังสือชื่อว่า "The C Programming Language" โดยภาษาซีนั้นสามารถจะปรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆได้

  ต่อ มาในช่วง ปี ค.ศ.1988 Ritchie และ Kernighan ได้ร่วมกับ ANSI (American National Standards Institute) สร้างเป็นมาตรฐานของภาษาซีขึ้นมาใหม่มีชื่อว่า "ANSI C"

  ภาษา ซีนั้นจัดเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรมที่นิยมใช้งาน
  ซึ่งภาษาซีจัดเป็นภาษาระดับกลาง (Middle-Level Language)
  เหมาะกับการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง (Structured Programming)
  โดยมีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างหนึ่งคือ มีความยืดหยุ่นมาก กล่าวคือ
  สามารถทำงาน กับเครื่องมือต่างๆ
  สามารถปรับเปลี่ยนการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆได้ เช่น
  สามารถเขียนโปรแกรมที่มีความยาวหลายบรรทัดให้เหลือความยาว 2-3 บรรทัดได้
  โดยมีการผลการทำงานที่เหมือนเดิม

  ภาษา ซี (C programming language)
  เป็นภาษาโปรแกรมเชิงโครงสร้างระดับสูงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 โดย เคน ธอมป์สัน (Ken Thompson) และ เดนนิส ริทชี่ (Dennis Ritchie)
  ขณะทำงานอยู่ที่ เบลล์เทเลโฟน เลบอราทอรี่
  สำหรับใช้ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
  ต่อมาภายหลังได้ถูกนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ
  และกลายเป็นภาษาโปรแกรมหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
  ภาษาซีมีจุดเด่นที่ประสิทธิภาพในการทำงาน
  เนื่องจากมีความสามารถใกล้เคียงกับภาษาระดับต่ำ แต่เขียนแบบภาษาระดับสูง
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนด้วยภาษาซีจึงทำงานได้รวดเร็ว
  ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากสำหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการ,ซอฟต์แวร์
  ระบบ , ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
  และเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

  Ken Thompson 

  ข้อมูลจาก เว็บไซต์ : http://www.sorncomputer.com

  จุดเด่นของภาษาซี 

  1. เป็นภาษาที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างจึงเขียน
  โปรแกรมง่าย โปรแกรมที่เขียนขึ้นจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
  สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วกว่าภาษาระดับสูงอื่น ๆ

  2.  สั่งงานอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ได้เกือบทุกส่วนของฮาร์ดแวร์ซึ่งภาษาระดับสูงภาษาอื่นทำงานดังกล่าวได้น้อยกว่า

  3.
  คอมไพเลอร์ภาษาซีทุกโปรแกรมในท้องตลาดจะทำงานอ้างอิงมาตรฐาน(ANSI= American
  National Standards Institute) เกือบทั้งหมด
  จึงทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาซีสามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ได้
  ทุกรุ่นที่มาตรฐาน ANSI รับรอง

  4.
  โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาซีสามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซี
  พียูต่างเบอร์กันได้ หรือกล่าวได้ว่าโปรแกรมมีความยืดหยุ่น (portabiliy)
  สูง

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ : http://iam.hunsa.com/s5050420123/article/22094 

   

  รูปภาพของ swk38619

  ชื่อ ปัณฑิตา เชื้อเมืองพาน  ม.4.14  ขอส่งงานครั้งที่1 ตาม URL ต่อไปนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99267

  รูปภาพของ swk36681

  ชื่อ นางสาวชนากานต์ ยืนยง ชั้น ม.4.14 ส่งงานครั้งที่ 1 เรื่องประวัติความเป็นมา และจุดเด่นของภาษา C ตาม URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99246

  รูปภาพของ swk36471

  ผมชื่อ ชนวีร์  ชัยแก้ว เลขที่ 17 ชั้น ม.4.14 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังต่อไปนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99173

  รูปภาพของ swk36495

  ชื่อ นายรัฐนันท์  มันยวง ชั้น ม. 4.14 ส่งงานครั้งที่ 1 เรื่องประวัติความเป็นมาและจุดเด่นของภาษาซี ตาม URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99181

  รูปภาพของ swk36264

  ชื่อ ด.ญ. ศศิวิมล   ไกรฤกษ์  ชั้น ม. 4.14 ส่งงานครั้งที่ 1 ประวัติความเป็นมาของภาษาซี และจุดเด่นของภาษาซี

  http://www.thaigoodview.com/node/99174  

  รูปภาพของ swk38790

  ผมชื่อ นายกิตติคุณ  กิตติเดชะนันทน์  เลขที่ 23  ชั้น ม.4.14 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังต่อไปนี้

  www.thaigoodview.com/node/98902

  รูปภาพของ swk38640

  ผมชื่อ นายมั่นคง บุญคำตัน เลขที่ 37 ชั้น ม.4.14 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังต่อไปนี้

  http://thaigoodview.com/node/99331 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์