งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.15 ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com  แล้วสมัครสมาชิกใน  โดยใช้ Username เป็น swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เพื่อสืบค้นข้อมูล ดังนี้  1. ชนิดของสื่อเพื่อการเรียนรู้  2. ประเภทของสื่อเพื่อการเรียนรู้  3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ เมื่อสืบค้นข้อมูลได้แล้ว ให้สรุปย่อตามหัวข้อแล้วพิมพ์ส่งลง Blog ของตนเอง พร้อมอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

 • - แจ้งส่งงานที่ แสดงความคิดเห็นว่า blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ swk34594

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้(แก้ไข เพิ่มเติม แทรกแหล่งอ้างอิง)

  โดย นางสาว อัจฉริยาพร พงษ์ภูวนันท์   ม. 6.15 เลขที่2

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99191

   

  รูปภาพของ swk37194

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้ (แก้ไขเพิ่มเติม แทรกแหล่งอ้างอิง)

  โดย นางสาวอภิชญา  สุวรรณไตรย์  ชั้น ม.6.15 เลขที่ 33

  http://www.thaigoodview.com/node/99136

  รูปภาพของ swk37223

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้ ( แก้ไข เพิ่มเติม แหล่งอ้างอิง )

  โดย น.ส.ชนาดล    จันทร์สว่าง ม.6.15 เลขที่ 37

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99247

  รูปภาพของ swk34676

  ใหม่

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้ ( แก้ไข เพิ่มเติม แหล่งอ้างอิง )

  โดย น.ส.ธนิษฐา   วรปิติรังสี  ม.6.15 เลขที่ 18

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99180

  แก้ไขงานครั้งที่ 1 เรื่อง สื่อการเรียนรู้ ( แก้ไข  เนื้อหา และ แหล่งอ้างอิง)

  โดย นายทิวทัศน์ สินไชย  ม.6.15  เลขที่ 8

  URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99937

   

  รูปภาพของ swk37236

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้ ( แก้ไข เพิ่มเติม แหล่งอ้างอิง )

  โดย น.ส.ผกามาศ  เทพทองปัน ม.6.15  เลขที่ 41

  URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99190

  รูปภาพของ swk34674
  งานครั้งที่ 1  สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อเพื่อการเรียนรู้ (เพิ่มแหล่งอ้างอิง , เพิ่มข้อมูล)
  โดย นางสาวธนพร ขุมทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.15  เลขที่ 17

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99179    

  รูปภาพของ swk34666
  งานครั้งที่ 1  สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อเพื่อการเรียนรู้ (แก้ไขคำผิดค่ะ)
  โดย นางสาวโสมรวี  สมเพชร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.15  เลขที่ 14

  URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99335      

                Smile   Smile    Smile

  รูปภาพของ swk34821

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อเพื่อการเรียนรู้

  โดย นางสาว สุวิชา สุวิจักษณ์ เลขที่ 25 ม.6.15

  URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99280

  รูปภาพของ swk34654

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นายธีรนนท์ ศรีไพศาลเจริญ เลขที่ 7 ม.6.15

  URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/98625

  รูปภาพของ swk34820

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นางสาวจุฑามาส สัตยดิษฐ์ ม.6.15  เลขที่ 24

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99278

  รูปภาพของ swk34665

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นายภูริทัต  คัมภีรกิจ   ม.6.15 เลขที่ 13

  URL : http://www.thaigoodview.com/node/99274  

  รูปภาพของ swk34650

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นายพันชัย  ศิริภาณุกุล ม.6.15 เลขที่ 5

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99273

  รูปภาพของ swk37195

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นางสาวพีรยา  อุดมชาติ   ม.6.15 เลขที่ 34

  URL : http://www.thaigoodview.com/node/99269

  รูปภาพของ swk37233

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นายสุรศักดิ์ สมใจ ม.6.15 เลขที่ 40

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99266

  รูปภาพของ swk37223

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นางสาวชนาดล   จันทร์สว่าง ม.6.15 เลขที่ 37

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99247

  รูปภาพของ swk34700

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นางสาวชฎามาศ  เกษามา ม.6.15 เลขที่ 22

  URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99249
  Laughing

  รูปภาพของ swk34660

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นายธนพัฒน์ ผลพิสิษฐ์ ม.6.15 เลขที่ 10

  URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99243 

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นายทิวทัศน์ สินไชย ม.6.15 เลขที่ 8

  URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99194 ครับ

  รูปภาพของ swk34594

   

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นางสาว อัจฉริยาพร พงษ์ภูวนันท์   ม. 6.15 เลขที่2

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99191

   

  รูปภาพของ swk37236

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย น.ส.ผกามาศ  เทพทองปัน ม.6.15  เลขที่ 41

  URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99190

  รูปภาพของ swk37222

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นายณัฐพล ศรีพธูราษฎร์   ม. 6.15 เลขที่ 36

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99183

  รูปภาพของ swk34676

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นางสาว ธนิษฐา   วรปิติรังสี   ม. 6.15 เลขที่ 18

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99180

  รูปภาพของ swk34674

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นาวสาว ธนพร ขุมทอง ม. 6.15 เลขที่ 17

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99179 

  รูปภาพของ swk34595

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นาวสาว อภิสรา ฉายาพงศ์ ม. 6.15 เลขที่ 3

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99178

  รูปภาพของ swk37224

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นายนนทกร จิรกาลนุกุล ม. 6.15 เลขที่ 38

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99122

  รูปภาพของ swk37224

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นายนนทกร จิรกาลนุกุล ม. 6.15 เลขที่ 38

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99122

  รูปภาพของ swk34842

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย นางสาววรรณชนก นันทเจริญ ม.6.15 เลขที่ 27

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99169

  รูปภาพของ swk34895

  งานครั้งที่ 1 สืบค้นข้อมูลเรื่อง สื่อการเรียนรู้

  โดย น.ส. ปานวาด ศรีสัตยกุล ม. 6.15 เลขที่ 30

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99167

  รูปภาพของ swk34842

  อ่านแล้วเข้าใจๆๆๆ

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์