งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.13 ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com  แล้วสมัครสมาชิกใน  โดยใช้ Username เป็น swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เพื่อสืบค้นข้อมูล ดังนี้  1. ชนิดของสื่อเพื่อการเรียนรู้  2. ประเภทของสื่อเพื่อการเรียนรู้  3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ เมื่อสืบค้นข้อมูลได้แล้ว ให้สรุปย่อตามหัวข้อแล้วพิมพ์ส่งลง Blog ของตนเอง พร้อมอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

  - แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่า blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ swk34869

  ภูรินทร์  กันทะเตียน  ม.6.13  เลขที่ 19

  แก้งานครั้งที่ 1

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99630

  รูปภาพของ swk34601

  นาย ตะวัน   กู๊ดวิน  ม.6.13 เลขที่ 2

   http://www.thaigoodview.com/node/99345 ครับผม

   

  รูปภาพของ swk34592

  นาย พชร  โพธิกลาง   เลขที่1 ม.6.13

  URLคือ http://www.thaigoodview.com/node/99320  ครับ

  รูปภาพของ swk34816

  นาย ธีริทธิ์ เปาวัลย์ ม.6.13 เลขที่ 17 

   http://www.thaigoodview.com/node/99275 

  รูปภาพของ swk35012

  นาย พงศกร  สาธร  ม.6.13 เลขที่ 22   http://www.thaigoodview.com/node/99182

  รูปภาพของ swk34685

  นายนคร ศรีณรงค์ ม.6.13 เลขที่11 

  url คือ http://www.thaigoodview.com/node/99268 

  รูปภาพของ swk34714

  **แก้ไข usernameใหม่ ค่ะ**

  นางสาวจารุภา ศรศรีวิชัย ม 6.13 เลขที่ 16 ส่งงานครั้งที่ 1

  url คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99264

  รูปภาพของ swk34592

  ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

  รูปภาพของ siimple

  นางสาว จารุภา ศรศรีวิชัย ม 6.13 เลขที่ 16 ส่งงานครั้งที่ 1

  url คือ http://www.thaigoodview.com/node/99261

  นส.กรรณิการ์  พิมปา เลขที่ 25 ม.6.13 งานครั้งที่ 1 ชื่อ URL  คือ http://www.thaigoodview.com/node/99193

  รูปภาพของ swk34869

  นายภูรินทร์  กันทะเตยน  ส่งงานครั้งที่1

  ชื่อ URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99192

  รูปภาพของ swk34602

  นาย ภูมิภัทร์ ไชยถา ม.6.13 เลขที่ 3 ส่งงานครั้งที่ 1 เรื่องสื่อเพื่อการเรียนรู้

  http://www.thaigoodview.com/node/99189

   

   ขอขอบพระคุณครับคุณครูจิตรกร

  รูปภาพของ swk34592

  เนื้อหาครบดีครับ

  รูปภาพของ swk34607

  นายกิตติธัช  ธนะสาร  เลขที่ 4 งานครั้งที่1 URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99151 ครับCool

   

   

   

   

  รูปภาพของ swk34675

  นางสาวพัชราภรณ์  มีทรัพย์ ม.6.13 เลขที่ 9 งานครั้งที่ 1  

  ชื่อ URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99132

  รูปภาพของ swk34592

  ขอบคุณครับ

  นางสาวพิชัญญา กล้าณรงค์ ชั้น ม.6.13 เลขที่ 21 งานครั้งที่ 1

  ชื่อ URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99059

  รูปภาพของ swk34853

  นาย ภูริณัฐ พงศ์มั่นจิต เลขที่18 งานครั้งที่1

  URL คือ http://www.thigoodview.com/node/99050

  คับ

  รูปภาพของ swk34643

  นาย กฤช   วงศ์วิเศษ ชั้น ม6.13  เลขที่ 6

  ส่งงานครั้งที่ 1

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99044

   

  รูปภาพของ swk34592

  ขอบคุณครับ ส่งเร็วมากเลยนะ

  รูปภาพของ swk34696

  นางสาวดุสิตา วิเศษพาณิชย์ ม.6.13 เลขที่ 14 งานครั้งที่ 1 ชื่อ URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99042

  รูปภาพของ swk34853

  นาย ภูริณัฐ พงศ์มั่นจิต เลขที่18 ม.6.13 งานครั้งที่1

  URLคือhttp://www.thaigoodview.com/node/99043

  รูปภาพของ swk34853

  1. ชนิดของสื่อการเรียนรู้

  1. ครู   เป็นสื่อที่นับว่าสำคัญมาก เพราะเป็นผู้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวต่างๆในการเรียนรู้

  2. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ   สื่อชนิดนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจัดหาหรือทำขึ้น เพราำะมีอยู่แล้วตาม

             ธรรมชาติเพียงแต่ผู้ใช้จะต้องเลือกให้ถูกตามความมุ่งหมาย

  3. สื่อ   ที่ต้องจัดขึ้น สื่อชนิดนี้มีมากมายหลายชนิด แล้วแต่ใครจะทำขึ้น

  2. ประเภทของสื่อการเรียนรู้

     แบ่งเป็น4ประเภท คือ

  1. สื่อสิ่งพิมพ์   เป็นสื่อที่ใช้วิธีการต่างๆ ทางการพิมพ์เพื่อบรรจุเนื้อหาในลักษณะของตัวหนังสือหรือ

             รูปภาพ ประกอบด้วย

             1 เอกสารชุดวิชา/ชุดการเรียน

             2 แบบเรียน/หนังสือประกอบการเรียน

             3 วารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ แผ่นเรียนรู้ โปสเตอร์ ฯลฯ

  2. สื่อเทคโนโลยี   เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นมาใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุหรือเครื่องมือที่

             เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แก่

             1 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV)

             2 รายการวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา

  3. สื่อประสม   เป็นสื่อที่นำสื่อหลายๆอันมารวมกันนำเสนอ

  4. สื่ออื่นๆ  

  3. ซอฟแวร์ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

  ในปัจจุบันได้มีการใช้มัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้อย่างมากจนเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โปรแกรม

  สนับสนุนการสร้างเหล่านี้ล้วนคุณภาพสูงและใช้ง่าย เช่นโปรแกรม Microsoft FrontPage

  โปรแกรมDream Weaver โปรแกรมMicromedia Director โปรแกรมMacromedia Flashและ

  โปรแกรมFirework นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมช่วยสร้างมัลติมิเดียอื่นๆที่ได้รับความนิยมอีกเช่น

  Micromedia Authorware และ ToolBook

   

  รูปภาพของ swk34683

  นางสาวสุพิชชา ฉั่วตระกูล ชั้น ม.6.13 เลขที่ 10

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/98913 ค่ะ >o<

  รูปภาพของ swk37190

  นางสาววิมลมณี  หมื่นชัยกุล  ชั้น ม.6.13  เลขที่  23

  งานครั้งที่ 1 URL คือ  http://www.thaigoodview.com/node/99034

  รูปภาพของ swk34664

  นาย ภราดร หวังตระกูลชัย เลขที่ 7 ม.6.13

  ส่งงานครั้งที่ 1

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99020

  รูปภาพของ swk34621

  นายปาริฉัตร   เอื้อรักสกุล เลขที่ 5 ม.6.13

  ส่งงานครั้งที่ 1

  URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/99023

  รูปภาพของ swk34669

  นางสาว ชลิตา วงศ์ชัย ม.6.13 เลขที่ 8 (ส่งงานครั้งที่1)

  http://www.thaigoodview.com/node/98915

  รูปภาพของ swk34693

  นางสาว อุทัยพรรณ พรหมขัติแก้ว ม.6.13 เลขที่ 13 งานครั้งที่ 1 ชื่อ URL คือ http://www.thaigoodview.com/node/98909

  รูปภาพของ swk34607

  .

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์