งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนทำกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

  1.  เข้าเว็บไซต์ ห้องเรียนเสมือนที่  www.samakkhi.ac.th/vcp/vcp/home.htm เลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาบทเรียน และกิจกรรมการเรียน แล้วให้ download ใบงานที่  1 เขียนตอบให้ถูกต้องและได้ใจความสมบูรณ์เป็นฉบับร่างเก็บไว้

  2.  สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วให้พิมพ์คำถาม-คำตอบของใบงานที่ 1 ที่จัดทำไว้ในข้อ 1  ลงใน blog ของตนเอง เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

  3. แจ้งส่งงานให้ครูทราบที่รายการ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง ว่า blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างและการใช้ Blog ที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ swk36482

  นายชานน สุริยะพรหมชัย เลขที่ 19 ม.4.13 ขอส่งงานที่ blog นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/100499
  หมายเหตุ :: เนื่องจากผมส่งงานชิ้นนี้ที่ email ครูจิตรกร ซึ่งส่งผิดที่ แต่ส่งก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2554 จึงขอส่งทาง blog อีกครั้งครับ

  รูปภาพของ swk36434

  นายปภพ วิศิษฏ์ลานนท์ เลขที่ 18 ชั้น ม.4.13

  ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99810

  นางสาว ธัญญารัตน์ จงประเสริฐ เลขที่ 2 ชั้น ม.4.13

  ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99760

  รูปภาพของ swk38587

  นางสาว  ณัฐณิชา     บุญมา  ม.4.13 เลขที่ 28 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99754

  รูปภาพของ swk36257
  นางสาวศิรประภา ยายอด เลขที่ 11 ม.4.13 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ค่ะ
  รูปภาพของ swk36248

  นางสาวโชติกา ยลศิริวัฒน์ ม.4.13 เลขที่ 9 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99750 

  รูปภาพของ swk36483

  นางสาว อิสรีย์ สัสสินทร ม.4.13 เลขที่ 20 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ค่ะ
  http://www.thaigoodview.com/node/99749

  นางสาวกุลนิษฐ์  ซื่้อสัตย์สกุล ชั้น ม.4.13 เลขที่ 27 ส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99748 

  รูปภาพของ swk36218

  นาย เชฏฐา ชัยเนตร ม.4.13 เลขที่ 3 ส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ครับ

  http://thaigoodview.com/node/99739

  รูปภาพของ swk36239

  ...

  รูปภาพของ swk36239

  นางสาว ชวิศา   จรัส  ม.4.13 เลขที่ 6 ส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ค่ะ 

  http://thaigoodview.com/node/99736

  รูปภาพของ swk36314

  นาย วชิระ จึงพิชาญวณิชย์ ม.4.13 เลขที่ 16 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ครับ
  http://www.thaigoodview.com/node/99730

  รูปภาพของ swk36314

  นาย วชิระ จึงพิชาญวณิชย์ ม.4.13 เลขที่ 16 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ครับ
  http://www.thaigoodview.com/node/99730

  นาย วิชยุตม์ อุตรศักดิ์ ม.4.13 เลขที่ 1 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ครับ
  http://www.thaigoodview.com/node/99731

  รูปภาพของ swk36236

  นาย ศิรวิทย์ ตันศิริ ม.4.13 เลขที่ 5 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ URL นี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99728 

  รูปภาพของ swk36424

  นางสาวธัญชนก เนียมแตง เลขที่ 17 ม.4.13 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99660

  รูปภาพของ swk36259

   

   นางสาว  สิรินดา  ชัยรัตน์  เลขที่ 13 ชั้น ม.4.13  ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่blog นี้ค่ะ

  http://thaigoodview.com/node/99655

  รูปภาพของ swk36572

  ดิฉัน นางสาว ภาวินี เภกะนันทน์ ห้อง, 4.13 เลขที่ 25 ขอส่งงานครั้งที่2 ที่Blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99569

  ใหม่

  นางสาว ชญานิศ ยลศิริวัฒน์  เลขที่ 8 ชั้นม.4.13  ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99652 

  รูปภาพของ swk36306

  ดิฉัน นางสาว ปาณิสรา เรืองวาทะศิลป์ ม.4.13 เลขที่ 15 ส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ค่ะ 

  http://www.thaigoodview.com/node/99650

  รูปภาพของ swk36252

  นางสาวพัสตราภรณ์ บุญมาก  เลขที่ 10 ชั้นม.4.13  ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99642 

  รูปภาพของ swk36494

  นางสาว ธนัญญา  วงศ็พระยา  เลขที่ 22 ชั้นม.4.13  ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99640

  รูปภาพของ Swk36489

  นางสาว กชกร ฉัตรแก้ว เลขที่ 21 ชั้นม.4.13  ขอส่งงานครั้งที่ 2 ที่blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99637

  รูปภาพของ swk38588

  ผม นาย ณัชพล ทรงยั่งยืนกุล ห้อง 4.13 เลขที่ 29 ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99634

   

  รูปภาพของ swk38588

  ผม นาย ณัชพล ทรงยั่งยืนกุล ห้อง 4.13 เลขที่ 29 ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99634

   

  รูปภาพของ swk36226

  ผมนาย ภาณุวุฒิ วงศ์จีน ส่งงานครั้งที่ 2 ที่บล็อกนี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/99627

  รูปภาพของ swk36258

  นางสาวอุ้มขวัญ  บัวอินทร์ ม.4.13 เลขที่ 12 ส่งงานครั้งที่ 2 ทีฺ่ Blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99624

  รูปภาพของ swk36244

  น.ส.กนิษฐา  ทะวิชัย 4.13 เลขที่ 7 ส่งงานที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99623

  รูปภาพของ swk36305

  ดิฉัน นางสาว กัญญณัช นรสาร ม.4.13 เลขที่ 14 ส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ค่ะ 

  http://www.thaigoodview.com/node/99570 

  รูปภาพของ swk38589

  วัชรพล ประกายวิเชียร ม.4.13 เลขที่ 30 ส่งงานครั้งที่ 2 ที่ blog นี้ ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99566 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์