งานครั้งที่ 2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 2 ให้นักเรียน ม.2.9 ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

      - ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
          1. การทำงานของหุ่นยนต์
          2. บทบาทของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต
          3. หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต (เล่าถึง รูปลักษณะของหุ่นยนต์ การทำงาน ประโยชน์ วาดรูปแล้ว scan ลงใน blog ด้วยจะดีมาก)
          แล้วให้สรุปย่อเป็นความเรียงของตนเอง พร้อม บันทึกชื่อเว็บไซต์เป็นแหล่งอ้างอิงสืบค้นด้วย

       -  สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นและสรุปไว้ตามหัวข้อข้างต้น (ถ้ามีรูปภาพให้นำมาลงด้วย) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

 • - แจ้งการส่งงานให้ครูทราบที่รายการ  แสดงความคิดเห็น  ที่อยู่ข้างล่างนี้ ว่า blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • - ส่งงานภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 23.30 น.
 • ดิฉัน ด.ญ. ณัฐริกา  จินาเฟย ม.2.9 เลขที่ 38 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99729

  ปล.ส่งตั่งแต่วันพุธที่ 1 แล้ว

  ผมชื่อ ด.ช.ชนาวีร์  สุขทวี เลขที่ 23 ชั้น ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม url ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99753

  ปล.ทำเสร็จในวันพฤหัสบดี ที่2 แล้ว แต่กระผมลืมส่ง

  ผมชื่อ ด.ช.ชนาวีร์  สุขทวี เลขที่ 23 ชั้น ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม url ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99753

  ปล.ทำเสร็จในวันพฤหัสบดี ที่2 แล้ว แต่กระผมลืมส่ง

  ด.ญ ธนวรรณ  ธเนศสกุลวัฒนาเลขที่26 ม2.9 ขอส่งงานครั้งที่2ตามURLดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99914

   ผมชื่อ ด.ช.ธีรดนย์     อินต๊ะศิลป์   ม.2.9 เลขที่ 8 ส่งงานครั้งที่ ตาม URL ที่ปรากฎดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99913

  รูปภาพของ swk37955

  ดิฉัน ด.ญ. ชนกานต์ ศรีไพศาลเจริญ ม.2.9 เลขที่ 7 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ค่ะ
  http://thaigoodview.com/node/99912

  รูปภาพของ swk38000w

  ดิฉัน ด.ญ.วันทนา  ไม้จำปา ม.2.9 เลขที่ 28 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URLดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99906 

  ด.ญ.อธิชา ศรีครุฑรานันท์ ม.2.9 เลขที่ 31 ส่งงาน URLนี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/99897

  รูปภาพของ swk37981

  ผมชื่อ ด.ช.ศิวกร  จิวประสาท ม.2.9 เลขที่ 20 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ที่ปรากฎดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99892

  ผมชื่อเด็กชายสุจิระ วานิชดี เลขที่ 5 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99890 

  รูปภาพของ swk38073

  ดิฉันชื่อ ด.ญ. ภาวินี ใจจันทร์ ม.2.9 เลขที่ 41 ขอส่งงานตาม URL ดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99887

  รูปภาพของ swk37948

  ดิฉันชื่อ ด.ญ. ภูพิงค์  ปรัชญา ม. 2.9 เลขที่ 3 ขอส่งงานตาม URL ดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99880

  หนูต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่ไม่ได้วาดภาพด้วยตนเอง เพราะหนูวาดไม่สวยค่ะ เลยเอาภาพถ่ายมาแทนค่ะ

  รูปภาพของ swk37972

  หนูชื่อ ด.ญ. พไพวิศว์   ลาภใหญ่  ม.2.9  เลขที่ 15 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/blog/53320

  รูปภาพของ swk37975

  ผมชื่อเด็กชายวุฒิพล ปฐมวัฒนานุรักษ์ เลขที่ 16 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99876

  ผม ชื่อ ด.ช.กฤตยชญ์ กาญจนบัตร ม.2.9 เลขที่ 43 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม url http://www.thaigoodview.com/node/99875

  รูปภาพของ swk37958

  สวัสดีครับ กระผม ด.ช.ชนาธิป หล่อกิตติเกียรติ ม.2.9 เลขที่ 9 ผมจะขอส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL นี้ครับ Smile

  http://www.thaigoodview.com/node/99874

  ผม ด.ช. ฐปกรณ์ เลิศชัยพิทักษ์ ม2.9 เลขที่ 27 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99761

  รูปภาพของ swk37966

  ดิฉัน ด.ญ.ณัฐชลิตา พูนสุขวัฒนา ม.2.9 เลขที่ 11

  ส่งงานครั้งที่2 ที่ url ดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99758

  รูปภาพของ swk38085

  ผม เด็กชาย ณัฐสัณห์  บุญเจริญ ม.2.9 เลขที่ 44 ขอส่งงานครั้งที่2 ตามURLดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99757 

  รูปภาพของ swk38075

  ดิฉันชื่อ ด.ญ.รามิล ภพลือชัย  เลขที่ 42   ชั้นม.2.9

  ส่งงานครั้งที่ 2  ตาม URL ดังนี้ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/99646

  รูปภาพของ swk37977

  ผมชื่อเด็กชายธนภัทร  คูสุวรรณ์ เลขที่ 18 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99741 

  รูปภาพของ swk37976

  ผมชื่อ เด็กชาย ปัณณวัฒน์   ปัญญากรสกุล เลขที่ 17 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 2 ตามURL ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99734 

  รูปภาพของ swk37967

  ผมชื่อ ด.ช.ธนธรณ์ ศรีรัตนพงษ์ ชั้น ม2.9 เลขที่ 12 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/99727

  รูปภาพของ swk38015

  ผมชื่อ ด.ช.รามิล เลิศเกษม ม.2.9 เลขที่ 37

  ส่งงานชิ้นที่2ตามURLนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99732 

  รูปภาพของ swk38002

  ผมชื่อ ด.ช. เสรฐภพ สุทธมงคล เลขที่ 30 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่2 ตาม URL ดังนี้ครับ

   http://thaigoodview.com/node/99726

  รูปภาพของ swk37993

  ดิฉันชื่อ ด.ญ.พิชญาสิรี ธิติสิทธิโชค ม2.9 เลขที่ 25

   ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/99723 

  รูปภาพของ swk38011

  ด.ช.ณัฐชนันท์  พิชัยยา  ม.2.9  เลขที่ 35 ส่งงานครั้งที่สอง ตาม URL ดังนี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/99722

  รูปภาพของ swk37970

  ผมชื่อ ด.ช. ศิรวิชญ์  ตันติภูวนารถ เลขที่ 13 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99715 

  ดิฉันชื่อ ด.ญ.ปราณปริยา มาปลูก ชั้น ม.2.9 เลขที่ 33 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ค่ะ                        http://www.thaigoodview.com/node/99717

  สวัสดีครับ ผมชื่อ เด็กชายกฤษฎา ดำรงพานิชชัย ชั้น ม.2.9 เลขที่ 14

  ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ครับ

  http://thaigoodview.com/node/99714

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์