งานครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนห้อง 4.14 Gifted Computer

รูปภาพของ swkchittrakorn

งานครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนห้อง ม.4.14 Gifted Computer คะแนนเต็ม 10 คะแนน

        ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th/vcp/vcp/home.htm  แล้วเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการแก้ปัญหา
แล้วปฏิบัติ ดังนี้    
    1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2. เลือกที่กิจกรรมการเรียน ศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมตามที่ระบุ เล่นเกมแก้ปัญหา 4 รายการ แต่ลัรายการให้บันทึกลงสมุดด้วย
    3. เลือกที่กิจกรรมการเรียน / แบบฝึกหัด/ใบงาน ให้ download ใบงานที่ 3 จัดพิมพ์ใหม่ลง NotePad แล้ว copy ส่งงานที่ blog นี้

       ส่งใบงานที่ 3 ภายในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2553 เวลา 23.30 น.

รูปภาพของ swk38604_

นาย ธนวัฒน์  สุประการ ม.4.14 เลขที่ 29 ขอส่งงานตาม URL นี้

http://www.thaigoodview.com/node/101954

รูปภาพของ swk38640

 ผม นายมั่นคง บุญคำตัน ชั้น ม.4.14 เลขที่ 37 ขอส่งงานชิ้นที่ 3 ตาม URL ข้างต้นนี้

http://www.thaigoodview.com/node/101951

รูปภาพของ swk38617

ผมชื่อ นายพชระ อินต๊ะวิชัย เลขที่ 32 ชั้น ม.4.14  ส่งงานครั้งที่ 3  ตาม URL ดังนี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/101950 

รูปภาพของ swk36471

ผม นาย ชนวีร์  ชัยแก้ว ชั้น ม.4.14 เลขที่ 17 ขอส่งงานชิ้นที่ 3 ตาม URL ข้างต้นนี้
http://www.thaigoodview.com/node/101170

รูปภาพของ swk36264

เด็กหญิงศศิวิมล  ไกรฤกษ์  ชั้น ม.4.14 เลขที่ 9 ขอส่งใบงานที่ 3 กระบวนการแก้ปัญหา ตาม URL ดังต่อไปนี้

http://www.thaigoodview.com/node/100853 

รูปภาพของ swk38619

ชื่อ สกุล นส.ปัณฑิตา  เชื้อเมืองพาน  ห้อง ม. 4.14  เลขที่ 33 ขอส่งงานครั้งที่3 ตามULR ดังต่อไปนี้ 

http://www.thaigoodview.com/node/100847

รูปภาพของ swk36681

ชื่อ นางสาวชนากานต์ ยืนยง ชั้น ม.4.14 เลขที่ 28 ขอส่งใบงานที่ 3 กระบวนการแก้ปัญหา ตาม URL ดังต่อไปนี้ http://www.thaigoodview.com/node/100846

รูปภาพของ swk38631

ผมชื่อ นายณัฐพล   คำแก้ว เลขที่ 35 ชั้น ม.4.14  ขอส่งงานครั้งที่ 3  ตาม URL ดังนี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/100744

รูปภาพของ swk36495

ผม นาย รัฐนันท์  มันยวง  ชั้น ม.4.14 เลขที่ 19 ขอส่งงานชิ้นที่3 ตาม URL นี้

http://www.thaigoodview.com/node/100743

รูปภาพของ swk38790

ผมชื่อ นายกิตติคุณ  กิตติเดชะนันทน์  เลขที่ 40 ชั้น ม.4.14  ขอส่งงานครั้งที่ 3  ตาม URL ข้างต้น

http://www.thaigoodview.com/node/100655

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์