งานครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนห้อง ม.4.13

รูปภาพของ swkchittrakorn
รูปภาพของ swkchittrakorn

งานครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนห้อง ม.4.13 คะแนนเต็ม 10 คะแนน

        ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.samakkhi.ac.th/vcp/vcp/home.htm  แล้วเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการแก้ปัญหา
แล้วปฏิบัติ ดังนี้    
    1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2. เลือกที่กิจกรรมการเรียน ศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมตามที่ระบุ เล่นเกมแก้ปัญหา 4 รายการ แต่ลัรายการให้บันทึกลงสมุดด้วย
    3. เลือกที่กิจกรรมการเรียน / แบบฝึกหัด/ใบงาน ให้ download ใบงานที่ 3 จัดพิมพ์ใหม่ลง NotePad แล้ว copy ส่งงานที่ blog นี้

       ส่งใบงานที่ 3 ภายในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2553 เวลา 23.30 น.

รูปภาพของ swk36257

นางสาวศิรประภา ยายอด ม.4.13  เลขที่ 11 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ค่ะ 

http://www.thaigoodview.com/node/100771

รูปภาพของ swk36248

นางสาวโชติกา ยลศิริวัฒน์ ม.4.13  เลขที่ 9 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/100770

นางสาว ธัญญารัตน์ จงประเสริฐ ชั้น ม.4.13 เลขที่ 2 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100769

นาย วิชยุตม์ อุตรศักดิ์ ม.4.13 เลขที่ 1 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ครับ
http://www.thaigoodview.com/node/100764

รูปภาพของ swk36218

นาย เชฏฐา   ชัยเนตร  ม.4.13 เลขที่ 3   ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ Blog นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/100707

 

รูปภาพของ swk36239

นางสาว ชวิศา   จรัส  ม.4.13  เลขที่ 3 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100705 

รูปภาพของ swk36483

นางสาว อิสรีย์  สัสสินทร  ม.4.13  เลขที่ 20 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100700            

รูปภาพของ swk36314

นาย วชิระ  จึงพิชาญวณิชย์  ม.4.13 เลขที่ 16   ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ Blog นี้คับ http://www.thaigoodview.com/node/100699

นางสาว ชญานิศ ยลศิริวัฒน์ ม.4.13 เลขที่ 8 ขอส่งงานที่บล็อกนี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/100695

รูปภาพของ swk36259

นางสาว สิรินดา   ชัยรัตน์    ม.4.13 เลขที่ 13   ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ Blog นี้ค่ะ  http://thaigoodview.com/node/100689

รูปภาพของ swk36434

นายปภพ วิศิษฏ์ลานนท์ เลขที่18 ชั้นม.4.13 ขอส่งงานชิ้นที่4 ตามblogนี้เลยครับ http://www.thaigoodview.com/node/100678

รูปภาพของ swk36226

นาย ภาณุวุฒิ วงศ์จีน ม.4.13 เลขที่ 4 ขอส่งงานตามบล๊อกนี้ http://www.thaigoodview.com/node/100672

รูปภาพของ swk36482

นายชานน สุริยะพรหมชัย เลขที่ 19  ชั้น ม.4.13 ขอส่งงาน blog นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/100516

รูปภาพของ swk38587

นางสาว ณัฐณิชา     บุญมา    เลขที่  28   ม.4.13      ของส่งงานที่ blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100515

รูปภาพของ swk36236

นาย ศิรวิทย์ ตันศิริ ม.4.13 เลขที่ 5 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ URL นี้ครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/100507 

รูปภาพของ Swk36489

น.ส.กชกร  ฉัตรแก้ว   ชั้น ม.4.13   เลขที่  21   ขอส่งงานครั้งที่ 3 ตาม blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100502

นางสาวกุลนิษฐ์  ซื่อสัตย์สกุล ม.4.13 เลขที่ 27 ส่งงานครั้งที่ 3 ที่ Blog นี้ค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/100494

รูปภาพของ swk36424

นางสาวธัญชนก  เนียมแตง เลขที่ 17 ม.4.13 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100301

รูปภาพของ swk36244

น.ส.กนิษฐา  ทะวิชัย 4.13 เลขที่ 7 ส่งงานที่ blog นี้ ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100300

รูปภาพของ swk36494

ดิฉัน นางสาว ธนัญญา วงศ์พระยา ม.4.13  เลขที่ 22  ขอส่งงานที่บลอกนี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100299

 

รูปภาพของ swk36306

ดิฉัน นางสาวปาณิสรา เรืองวาทะศิลป์ ม.4.13 เลขที่ 15 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ค่ะ 


http://www.thaigoodview.com/node/100298

รูปภาพของ swk38585

น.ส.อติรัตน์  จิตตะ ม.4.13 เลขที่ 26 ส่งใบงานที่ี 3 ที่ blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100293

รูปภาพของ swk36559

นาย กฤษณพงศ์ ทัพซ้าย ม.4.13 เลขที่ 24  ขออนุญาติส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/100291

รูปภาพของ swk36305

ดิฉัน นางสาวกัญญณัช นรสาร ม.4.13 เลขที่ 14 ขอส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ค่ะ 
http://www.thaigoodview.com/node/100237

รูปภาพของ swk36252

นางสาว พัสตราภรณ์ บุญมาก ม.4.13 เลขที่ 10  ขอส่งงานครั้งที่3 ที่ Blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100231 

รูปภาพของ swk36572

นางสาว ภาวินี เภกะนันทน์ ม.4.13 เลขที่ 25 ขอส่งงานครั้งที่3 ที่ Blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/100114

รูปภาพของ swk38589

วัชรพล ประกายวิเชียร เลขที่ 30 ม.4.13 ส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/99942 

รูปภาพของ swk36258

 

นางสาวอุ้มขวัญ  บัวอินทร์ เลขที่ 12  ม.4.13 ส่งงานครั้งที่ 3 ที่ Blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/99941

 

 

 

รูปภาพของ swk36496

กระผม นายพลัฏฐ์ นาใจ เลขที่ 23 ม.4.13 ส่งงานครั้งที่ 3 ที่ blog นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/99935

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์